ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

0
880

ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแม่แวนเป็นชื่อที่ถูกเรียกขานตามชื่อของลำน้ำแม่แวน ลำน้ำแม่แวนมีกำเนิดมาจากดอยขุนแจ๋ ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย และ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ไหลเรื่อย ๆ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ใช้อุปโภคบริโภค และไหลลงสู่แม่น้ำงัด ในหมู่ที่ 6 นี่เองตำบลแม่แวน ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านล้อง หมู่ที่ 2 บ้านแม่เหียะ หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า หมู่ที่ 4 บ้านป่าแขม หมู่ที่ 5 บ้านแม่แวน หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 บ้านแม่พวก หมู่ที่ 8 บ้านดอยขุนแจ๋ หมู่ที่ 9 บ้านไชยงาม หมู่ที่ 10 บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า หมู่ที่ 11 บ้านสามลี่

พื้นที่
มีเนื้อที่ประมาณ 180.03 ตร.กม. หรือประมาณ 112,524 ไร่ ประชากรในตำบลบางส่วนเป็นคนพื้นเพเดิม อีกบางส่วนย้ายถิ่นฐานมาจาก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ พื้นที่การปกครองของ ต.แม่แวน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. พื้นที่ราบลุ่ม (คนพื้นเมือง) 2. พื้นที่สูง (ซึ่งประกอบไปด้วยชนชาวเขา เผ่าลีซู อาข่า กะเหรี่ยง มูเซอ) ได้แก่ หมู่ที่ 8 บ้านขุนแจ๋ และบ้านสามลี่ หมู่ที่ 11

เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.แม่ปั้ว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

อาชีพ
อาชีพหลัก
1. ทำนา เช่น ข้าว
2. ทำสวน เช่น มะม่วง, ลำใย, กระท้อน, ลิ้นจี่, ขนุน, มะขาม, และผักต่างๆ
3. ทำไร่ เช่น ยาสูบ, ข้าวโพด, มัน, ถั่ว, พริก, อ้อย, ข่า
4. เลี้ยงสัตว์ เช่น โค, กระบือ, สุกร, ไก่, กบ, ปลา
อาชีพเสริม
1. ค้าขาย เช่น ของชำ, อาหาร, พืชไร่, พืชสวน
2. รับจ้าง เช่น งานก่อสร้าง, งานรับจ้างทั่วไป
3. กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า
4. อาชีพดอกไม้ประดิษฐ์

สาธารณูปโภค
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 5,312 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.50 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 35 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง
สามารถเดินทางได้โดยการใช้ถนนมี 3 เส้นทางด้วยกันคือ
– เส้นทางหลวง สายเชียงใหม่ – พร้าว ระยะทาง ประมาณ 98กม.
– เส้นทางหลวง สายเวียงป่าเป้า – พร้าว ระยะทาง 53 กม.
– เส้นทางหลวง สายเชียงดาว – พร้าว ผ่าน ต.บ้านโป่ง ต.เวียง ต.ทุ่งหลวง และ ต.เขือนผาก ระยะทาง 45 กม.

ผลิตภัณฑ์
กระโพรง,หัตถกรรมไม้

สถานที่

1. อบต.แม่แวน
2. วัดแม่แวน
3. โครงการหลวงแม่ปูนหลวง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดแม่แวน ประวัติวัดแม่แวน สิ่งที่น่าสนใจ และชวนศึกษา คือ พระอุโบสถ จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ. ใดไม่ปรากฎแน่ชัด แต่จากคำบอกเล่าของลูกศิษย์เจ้าอธิการคำอ้าย อินทปญโญ (อดีจเจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาสวัดแม่แวน ซึ่งได้จำพรรษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2461-2512 ณ วัดแม่แวนนี้) ว่าพระอุโบสถหลังปัจจุบันนี้กว้าง 5.20 เมตร ยาว 12.7 เมตร สูง 6.5 เมตร ก่อด้วยอิฐถือปูนขาวรูปแบบการก่อสร้างเป็นศิลปแบบล้านนา มีจุดเด่นภายในพระอุโบสถคือ 1. มีพระประธานจำนวน 3 องค์ 2. ลวดลายแกะสลักที่หน้าบรรพ์ของพระอุโบสถซึ่งนับว่าหาดูยากใน อ.พร้าว
2 โครงการหลวงบ้านดอยขุนแจ๋ บ้านขุนแจ๋อยู่ระหว่าง กม.ที่ 20 – 22 บนนถนนสายพร้าว – เวียงป่าเป้า อยู่ที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,475 เมตร อากาศเย็นสบายตลอดปี มีจุดชมวิวหลายจุดที่น่าสนใจ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ทั้งหมดของ อ.พร้าว ดอยเชียงดาว ดอยจอมหด และมีทะเลหมอกพื้นที่ราบ อ.พร้าว ระหว่างการเดินทางในพื้นที่ ท่านจะได้เห็นสวนสน และสภาพป่าที่สมบูรณ์มาก บางช่วงท่านจะได้เห็นสวนผักเมืองหนาวและสวนผลไม้เมืองหนาว และหมู่บ้านลีซู บ้านลาหู่ 3-4 หมู่บ้าน รวมระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร
3 เทศกาลกินวอ – งานใหญ่คือ “เทศกาลกินวอ” ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี – ปีใหม่น้อย “กินวอน้อย” หลังกินวอ หนึ่งเดือนเจ็ดวัน – วันสารท เดือนสิงหาคม ของทุกปี – ประเพณี และพิธีกรรมทางความเชื่อของชนเผ่าลีซู การแต่งกายแบบลีซู การเล่นดนตรี โดยใช้เครื่องดนตรีของเผ่าเช่น แคน ขลุ่ย ซึง และการเต้นเข้าจังหวะของชนเผ่า
4 ผักเมืองหนาวบนดอยขุนแจ๋ – เป็นพื้นที่ที่มีภูมิอากาศเหมาะสมสำหรับปลูกเซอเลอรี่ได้ดีที่สุดในไทย – เป็นพื้นที่ที่สามารถปลูกปวยเล้งได้ตลอดปี – มีผักเมืองหนาว หอมญี่ปุ่น กระเทียมต้น กระหล่ำปลีม่วง แครอท สลัดดอย สลัดใบ สลัดใบแดง กะหล่ำปม
5 เทศกาลกินวอ
6 ผักเมืองหนาวบนดอยขุนแจ๋
7 เทศกาลกินวอ
8 ผลไม้เมืองหนาวบนดอยขุนแจ๋ – ในช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม ไม้ผลในพื้นดอยขุนแจ๋ที่เริ่มออกดอก มีสีสันสวยงาม มีผลไม้เมืองหนาวตามฤดูกาลดังนี้ – เดือน กุมภาพันธ์ มีบ้วย – เดือน มีนาคม – เมษายน มีท้อ – เดือน เมษายน – พฤษภาคม มีพลัม – เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม มีสาลี่ – เดือน กรกฎาคม – กันยายน มีพลับ
9 ผลไม้เมืองหนาวบนดอยขุนแจ๋

ร้านอาหาร
1 ร้านป้าจันทร์ดี บ้านเลขที่ 264 หมู่ที่ 4 บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน อำเภอพร้ ลาบ, หลู้, ส้า, หมูเนื้อ, แกงอ่อมเนื้อ
2 ร้านพี่ประดับ บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 10 บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า ตำบลแม่แวน อาหารตามสั่ง
3 ร้านรัตนาภรณ์ บ้านเลขที่ 278 หมู่ที่ 4 บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน อำเภอพร้ ก๋วยเตี๋ยว
4 ร้านเรือนคำ บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 4 บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน อำเภอพร้า ก๋วยเตี๋ยว