ต๋ามใจ๋ป๋าจะกินเบ็ด ต๋ามใจ๋เป็ดจะกิ๋นหอย

0
1555

“ ต๋ามใจ๋ป๋าจะกินเบ็ด ต๋ามใจ๋เป็ดจะกิ๋นหอย ”

เปิ้นว่า ก๋านอยู่ร่วมกั๋น ควรตี้จะฮู้จักตวยต๋ามน้ำใจ๋หื้อกั๋น
เหมือนอย่างตี้เปิ้นเปรียบเทียบไว้ว่าปล๋าจะกิ๋นเบ็ด เป็ดจะกิ๋นหอย
ก๋อควรยอมหื้อกั๋น จะได้บ่ะมีเรื่องตี้รุนแรงน่อ

ความหมาย

อะลุ้มอล่วยให้แก่กันตามความชอบใจ
อยู่กันอย่างพี่น้อง ใครชอบแบบไหนก็ตามใจกันไปบ้างไม่ขัดข้อง

เทียบสุภาษิตไทยกลางได้กับ

“ สมานฉันท์ “
” บัวไม่ให้ช้ำ น้ำไม่ให้ขุ่น “
” ถ้อยทีถ้อยอาศัย ”

Credit : http://www.cnxwalkingstreet.com