นิทรรศการพื้นที่สาธารณะแม่ข่า และ Public Talk

0
1215
นิทรรศการพื้นที่สาธารณะแม่ข่า และ Public Talk ข้อมูลเมืองกับการออกแบบชีวิตเมืองเชียงใหม่

นิทรรศการพื้นที่สาธารณะแม่ข่า และ Public Talk ข้อมูลเมืองกับการออกแบบชีวิตเมืองเชียงใหม่ “Data Analytics and Urban Development for Chiangmai”

พื้นที่แม่ข่าสาธารณะ นิทรรศการพื้นที่สาธารณะแม่ข่า และ Public Talk

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.45 น.

ณ ห้องสมุดพื้นบ้านย่านเวียง ภายในหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

* 13.30 – 13.45 น. ลงทะเบียน
• 13.45 – 14.00 น. กล่าวต้อนรับ โดย ตัวแทนเทศบาลนครเชียงใหม่
• 14.00 – 14.45 น. TALK: Understanding Humen’s Data โดย Mor and Farmer
* 14.45 – 15.30 น. TALK : Simulation Techniques for Livable City Design โดย อาจารย์ ดร.ดํารงศักดิ์ ในชุมภู ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และหัวหน้าห้องปฏิบัติการออกแบบ และวิเคราะห์เมือง (City Design and Analytics Laboratory : City DnA Lab) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ (Center of Excelence in Natural Disaster Management: CENDIM) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
* 15.30 – 15.45 น. พักรับประทานของว่าง

* 15.45 – 16.45 น. เสวนา เรื่องการออกแบบการพัฒนาเมืองโดยใช้ข้อมูล

ดําเนินรายการโดย ผศ.ดร. อัมพิกา ชุมมัธยา และ คุณศุภวุฒิ บุญมหาธนากร (ใจบ้านสตูดิโอ)
ติดต่อสอบถาม 053-217793 เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่

นิทรรศการพื้นที่สาธารณะแม่ข่า และ Public Talk ข้อมูลเมืองกับการออกแบบชีวิตเมืองเชียงใหม่ "Data Analytics and Urban Development for Chiangmai"