ประเพณีขึ้นเฮือนใหม่

0
1939

เรือน เป็นหนึ่งในปัจจัย ๔ ของมนุษย์ มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต เป็นสถานที่ที่รวมกันของสมาชิกในครอบครัว
ประเพณีกินแขกแต่งงาน เมื่อสร้างเรือนขึ้นในแต่ละครั้ง ผู้เป็นเจ้าของต้องทุ่มเททุนทรัพย์และกำลังกายเป็นอย่างมาก เมื่อสร้างเรือนเสร็จ ผู้เป็นเจ้าของจึงมีความภาคภูมิใจในเรือนของตนมากขึ้นตามไปด้วย ความภาคภูมิใจและความปิติยินดีดังกล่าวนั้น จึงแสดงออกมาในรูปของพิธีกรรมก่อนการเข้าไปอยู่อาศัยภายในเรือนใหม่ ที่เรียกกันว่า “การขึ้นเรือนใหม่”
พิธีกรรมดังกล่าวนี้ยังจะช่วยทำให้สมาชิกอื่นๆของครอบครัวรู้สึกว่าเรือนที่สร้างขึ้นใหม่ เป็นสถานที่ที่ปลอดภัย มีความเป็นสิริมงคล เมื่อได้เข้าไปอาศัยอยู่แล้วก็จะก่อให้ความสุขกายสบายใจ เพราะเป็นธรรมดาของคนทั่วไป ที่เมื่อต้องเข้าไปอาศัยในสถานที่ที่แปลกใหม่ จิตใจก็มักจะไม่มั่นคง พิธีกรรมดังกล่าวจึงคล้ายเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวหรือเป็นที่พึ่งทางใจให้แก่ผู้ที่จะเข้าไปอยู่อาศัยนั่นเอง

http://library.cmu.ac.th/ntic/lannatradition/newhome.php