มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2564

0
1027
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2564

มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2564

เลื่อนจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2564 ออกไปไม่มีกำหนด

จังหวัดเชียงใหม่ ..ได้ชื่อว่า เป็นดินแดนเอื้องเหนือนาม “นพบุรี ศรีนครพิงค์” เป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นเมืองแห่งดอกไม้บานตลอดปี มีภูมิอากาศเย็นสบาย สภาพภูมิประเทศตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ลำธาร น้ำตก ดอกไม้และแมกไม้นานาพันธุ์ที่สวยงามตามธรรมชาติ มีวัฒนธรรม ประเพณี เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง

ต่อมา..เชียงใหม่ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้สภาพความเป็นเมืองที่สวยงามวัฒนธรรมที่ดีงามถูกบดบังและทดแทนด้วยวัตถุนิยมจนน่าวิตก ชาวเชียงใหม่เริ่มตระหนักต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รวมทั้งปัญหาที่อาจจะตามมา จึงเกิดการรวมตัวและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ดินแดนเอื้องเหนือนาม “นพบุรี ศรีนครพิงค์” ให้คงอยู่ตลอดไป โดยการพร้อมใจกันปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อสร้างเมืองเชียงใหม่ให้เป็น “เมืองแห่งดอกไม้บานตลอดปี” และได้มีการจัดตั้งสมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และชมรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ขึ้น

จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงาน “สัปดาห์ไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 1” ขึ้นเมื่อวันที่ 6-12 กุมภาพันธ์ 2520 และได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จนถือเป็นประเพณีที่สำคัญ ซึ่งได้จัดทำเป็นปฏิทินการท่องเที่ยวของประเทศเผยแพร่ไปทั่วโลก โดยถือเอาวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์แรก ของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆ ปี เป็นวันกำหนดจัดงาน และปัจจุบันสถานที่จัดงานคือ สวนสาธารณะหนองบวกหาด เป็นจุดจัดแสดงของขบวนรถบุปผชาติที่นำเข้ามาประกวดกัน

โดยในปีพุทธศักราช 2564 นี้ สำหรับวันจัดงานต้องรอปาระกาศอย่างเป็นทางการ ก่อนหากมีความคืบหน้า กำหนดการหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมาแจ้งให้ทราบอีกที

The 45th Chiang Mai Flower Festival 2021

งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2563

พิธีปล่อยขบวนรถบุปผชาติ ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2563 ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ) เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวน พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่(นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ ) Miss Ineternational 2019 ภญ.สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ ผู้บริหารจาก สสปน. และ ธนาคารออมสิน ร่วมด้วยทีมนางสาวเชียงใหม่ ปี 2563 ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐด้านหน้าจวนผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่