รายพระนามพระมหากษัตริย์ล้านนา

0
1325

รายพระนามพระมหากษัตริย์ล้านนา (พ.ศ. 1839 – พ.ศ. 2318) ตั้งแต่พญามังราย ก่อตั้งอาณาจักรจนกระทั่งสิ้นสุดเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกประเพณีแต่งตั้งเจ้าหลวง

โดยแบ่งเป็น 3 ช่อง คือ ราชวงศ์มังราย (พ.ศ. 1839 – พ.ศ. 2121) แคว้นเชียงใหม่ในฐานะหัวเมืองอิสระ (พ.ศ. 2270 – 2306) ยุคพม่าครองเมือง (พ.ศ. 2121 – พ.ศ. 2317) ยกเว้นช่วง (พ.ศ. 2270 – 2306)

ราชวงศ์มังราย (พ.ศ. 1839 – พ.ศ. 2121)

ลำดับ พระฉายาลักษณ์ รายพระนาม เริ่มครองราชย์ สิ้นสุดรัชกาล รวมระยะเวลา หมายเหตุ
1 Mangrai Monument.jpg พญามังราย พ.ศ. 1839 พ.ศ. 1854 15 ปี * พระราชโอรสในลาวเมง พระมหากษัตริย์แห่งหิรัญนครเงินยางเชียงราวกับนางเทพคำขยาย
2 พญาไชยสงคราม พ.ศ. 1854 พ.ศ. 1868 14 ปี * พระราชโอรสในพญามังราย
3 พญาแสนภู พ.ศ. 1868 พ.ศ. 1877 9 ปี * พระราชโอรสในพญาไชยสงคราม
4 พญาคำฟู พ.ศ. 1877 พ.ศ. 1879 2 ปี * พระราชโอรสในพญาแสนภู
5 พญาผายู พ.ศ. 1879 พ.ศ. 1898 19 ปี * พระราชโอรสในพญาคำฟู
6 พญากือนา พ.ศ. 1898 พ.ศ. 1928 30 ปี * พระราชโอรสในพญาผายู
7 พญาแสนเมืองมา พ.ศ. 1929 พ.ศ. 1945 16 ปี * พระราชโอรสพญากือนา
8 พญาสามฝั่งแกน พ.ศ. 1945 พ.ศ. 1984 30 ปี * พระราชโอรสในพญาแสนเมืองมา
9 พระเจ้าติโลกราช พ.ศ. 1984 พ.ศ. 2030 46 ปี * พระราชโอรสในพญาสามฝั่งแกนและแม่พระพิลก
10 พญายอดเชียงราย พ.ศ. 2030 พ.ศ. 2038 8 ปี * พระโอรสในท้าวบุญเรือง
* พระราชนัดดาในพระเจ้าติโลกราช
11 พญาแก้ว
(พญาแก้ว)
พ.ศ. 2038 พ.ศ. 2068 30 ปี * พระโอรสในพญายอดเชียงรายกับมหาเทวีสิริยศวดี
12 พระเมืองเกษเกล้า พ.ศ. 2068 พ.ศ. 2081 13 ปี * พระโอรสในพญาแก้วกับพระนางจิรประภาเทวี
13 ท้าวซายคำ พ.ศ. 2081 พ.ศ. 2086 5 ปี * พระโอรสในพญาแก้วกับพระนางจิรประภาเทวี
พระเมืองเกษเกล้า พ.ศ. 2086 พ.ศ. 2088 2 ปี * พระโอรสในพญาแก้วกับพระนางจิรประภามหาเทวี
14 Chiraprabha Mahadevi.jpg พระนางจิรประภาเทวี พ.ศ. 2088 พ.ศ. 2089 1 ปี * พระมเหสีในพญาแก้ว
* พระมารดาในพระเมืองเกษเกล้าและท้าวซายคำ
15 Setthathirat.JPG สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช พ.ศ. 2089 พ.ศ. 2090 1 ปี * พระราชโอรสในพระยาโพธิสาลราชกับพระนางยอดคำทิพย์
* พระนัดดาในพญาแก้วกับพระนางจิรประภามหาเทวี
ว่างกษัตริย์ พ.ศ. 2090 – พ.ศ. 2094 (4 ปี)
16 Yun Bayin (Mekuti) nat.jpg พระเมกุฏิสุทธิวงศ์ พ.ศ. 2094 พ.ศ. 2107 13 ปี * ทรงเป็นเจ้าฟ้าเมืองนายมาก่อน แต่ทรงมีเชื้อสายของขุนเครือ พระโอรสพญามังราย
17 พระนางวิสุทธิเทวี พ.ศ. 2107 พ.ศ. 2121 13 ปี * พระราชมารดาในพระเมกุฏิสุทธิวงศ์

แคว้นเชียงใหม่ในฐานะหัวเมืองอิสระ (พ.ศ. 2270 – 2306)

ลำดับ พระฉายาลักษณ์ รายพระนาม เริ่มครองราชย์ สิ้นสุดรัชกาล รวมระยะเวลา หมายเหตุ
1 เทพสิงห์ พ.ศ. 2270 พ.ศ. 2270 1 เดือน * สามัญชนปราบดาภิเษก
2 องค์คำ พ.ศ. 2270 พ.ศ. 2302 32 ปี * พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 2 แห่งอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางได้ครองเชียงใหม่หลังร่วมมือกับพม่าขับไล่เทพสิงห์ออกไป
3 องค์จันทร์ พ.ศ. 2302 พ.ศ. 2304 2 ปี * เป็นพระโอรสในองค์คำ ได้ครองเชียงใหม่หลังจากที่พระบิดาสิ้นพระชนม์และทรงประกาศไม่ขึ้นกับหลวงพระบาง
4 เจ้าขี้หุด พ.ศ. 2304 พ.ศ. 2306 2 ปี * เป็นพระภิกษุวัดดวงดี ลาสิกขาบทออกมาเป็นเจ้าเมืองแทนเจ้าปัด หลังจากเจ้าปัดยึดอำนาจองค์จันทร์แต่ไม่สามารถปกครองได้

ยุคพม่าครองเมือง (พ.ศ. 2121 – พ.ศ. 2317) ยกเว้นช่วง (พ.ศ. 2270 – 2306)

ลำดับ พระฉายาลักษณ์ รายพระนาม เริ่มครองราชย์ สิ้นสุดรัชกาล รวมระยะเวลา หมายเหตุ
1 นรธาเมงสอ พ.ศ. 2121 พ.ศ. 2150 29 ปี * พระโอรสในพระเจ้าบุเรงนองกับพระนางราชเทวีแห่งหงสาวดี
2 พระช้อย พ.ศ. 2150 พ.ศ. 2151 1 ปี * พระโอรสในนรธาเมงสอ
3 พระชัยทิพ พ.ศ. 2151 พ.ศ. 2156 5 ปี * พระโอรสในนรธาเมงสอ
* พระเชษฐาในพระช้อย
พระช้อย พ.ศ. 2156 พ.ศ. 2158 2 ปี * พระโอรสในนรธาเมงสอ
* พระอนุชาในพระชัยทิพ
4 พระเจ้าศรีสองเมือง พ.ศ. 2158 พ.ศ. 2174 16 ปี * พระโอรสบุญธรรมในนรธาเมงสอ
5 พระยาหลวงทิพเนตร พ.ศ. 2174 พ.ศ. 2198 24 ปี * ทรงเคยเป็นเจ้าเมืองฝางมาก่อน
6 พระแสนเมือง พ.ศ. 2198 พ.ศ. 2202 4 ปี * พระโอรสในพระยาหลวงทิพเนตร
7 เจ้าเมืองแพร่ พ.ศ. 2202 พ.ศ. 2215 13 ปี *ทรงเคยเป็นเจ้าผู้ครองนครแพร่มาก่อน
8 อุปราชอึ้งแซะ พ.ศ. 2215 พ.ศ. 2218 3 ปี * พระราชโอรสในพระเจ้าอังวะ
9 เจพูตราย พ.ศ. 2218 พ.ศ. 2250 32 ปี * พระโอรสเจ้าเจกุตรา
10 มังแรนร่า พ.ศ. 2250 พ.ศ. 2270 20 ปี
11 โป่อภัยคามินี พ.ศ. 2306 พ.ศ. 2311 5 ปี
12 โป่มะยุง่วน พ.ศ. 2311 พ.ศ. 2317 5 ปี