วัดกอประจำโฮง ตำบลสารภี อำเภอสารภี

0
1854
วัดกอประจำโฮง เลขที่ 1 หมู่ 8 บ้านสันกับตอง ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นิกาย มหานิกาย ตั้งเป็นวัด เมื่อ พ.ศ. 2542 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2545

วัดกอประจำโฮง ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดกอประจำโฮง เลขที่ 1 หมู่ 8 บ้านสันกับตอง ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
วัดกอประจำโฮง (วัดโพธิ์ศิริมงคลทอง) ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นิกาย มหานิกาย ตั้งเป็นวัด เมื่อ พ.ศ. 2542 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2545

ประวัติความเป็นมา

ตามบันทึกของนักธรณีวิทยากรมศิลปากรได้บันทึกไว้ว่า สถานที่แห่งนี้เคยเป็นวัดที่มีความรุ่งเรืองมาก่อน เมื่อประมาณ 700 ปี มาแล้ว และอีกทั้งตามบันทึกของกรมศาสนา (ตามโฉนดที่ดินสยามรัฐสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  แห่งราชวงค์จักรี)  วัดกอประจำโฮง มีอายุนานกว่า 700 ปี แต่เดิมเป็นวัดที่มีความเจริญรุ่งเรือง แต่ถูกภัยธรรมชาติคุกคาม จึงทำให้วัดนี้กลายเป็นวัดร้าง เหลือแต่ซากปรักหักพัง โดยไม่เหลือสภาพที่จะบูรณะขึ้นมาใหม่ได้ จึงถูกทิ้งรกร้างเป็นเวลานาน

จนกระทั่งในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2538 สถานที่นี้ก็ได้รับการพัฒนาปรับปรุงสภาพขึ้นมาใหม่  โดยพระครูคัมภีธรรมกิตติ์ เจ้าอาวาสองค์แรก และองค์ปัจจุบัน และได้ยกฐานะจากวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่ เมื่อวันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2542 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2545 ปัจจุบันวัดกอประจำโฮง มีเนื้อที่ 4 ไร่ 9 ตารางวา

เจ้าอาวาสปัจจุบัน
พระครูคัมภีรธรรมกิตติ์ กิตติธมฺโม เจ้าอาวาสวัดกอประจำโฮง มีลำดับชั้นสมณศักดิ์เป็น เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท จบการศึกษาศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)จากสถานบันการศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.ยางเนิ้ง

แผนที่วัดกอประจำโฮง ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่


วัดที่อยู่ใกล้วัดกอประจำโฮง ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วัดฮ่องกอก ตำบลสารภี อำเภอสารภี

วัดแม่สะลาบ ตำบลชมภู อำเภอสารภี

วัดปากกอง ตำบลสารภี อำเภอสารภี

วัดสารภี ตำบลสารภี อำเภอสารภี