วัดกำแพงงาม ตำบลหางดง อำเภอหางดง

0
2038
วัดกำแพงงาม ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

วัดกำแพงงาม ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดกำแพงงาม 23 หมู่ 3 บ้านตลาดหางดง ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
วัดกำแพงงาม บ้านตลาดหางดง ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างวัดเมื่อ พ.ศ. 2300 อนุญาตตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2300 ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2494

ประวัติวัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม สร้างประมาณ พ.ศ. ๒๒๗๗ เดิมชื่อวัดสันกำแพงงาม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๔ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร สมัยพระครูบุญญาภินันท์ (บุญชู จนฺทสิริ) เป็นเจ้าคณะอำเภอหางดง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย โดยมีที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๗๓ ตารางวา น.ส.๓ก. เลขที่ ๑๙๕๖ อาณาเขตทิศเหนือประมาณ ๑๑๐ เมตร จดที่ธรณีสงฆ์ ทิศตะวันตกประมาณ ๑๓๕ เมตร จดถนนสายเชียงใหม่-ฮอด
มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๕ ไร่ ๙๔ ตารางวา น.ส.๓ก. เลขที่ ๑๙๕๗ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร อุโบสถ กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ศาลาเอนกประสงค์ ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูป เจดีย์

การปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ
รูปที่  ๑.  พระอธิการคันธา  (ครูบาคันธา) เป็นเจ้าอาวาส พ.ศ. –
รูปที่  ๒.  พระอธิการอินตา (ครูบาอินตา)  เป็นเจ้าอาวาส พ.ศ. –
รูปที่  ๓.  พระอธิการแก้ว (ครูบาแก้ว) เป็นเจ้าอาวาส พ.ศ. –
รูปที่  ๔.  พระครูบุญญาภินันท์ (บุญชู จนฺทสิริ) ได้นักธรรมโท พ.ศ.๒๔๘๓ เป็นเจ้าอาวาส พ.ศ.๒๔๘๗ เป็นผู้รั้งตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอหางดง พ.ศ.๒๔๘๕ เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.๒๔๘๘ เป็นเจ้าคณะอำเภอหางดง พ.ศ.๒๔๘๙
รูปที่  ๕.  พระครูรัตนธรรมพินิต (สิงห์แก้ว ธมฺมธีโร) เป็นเจ้าอาวาส พ.ศ.๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบัน

เจ้าอาวาสวัดกำแพงงาม

พระครูรัตนธรรมพินิต ธมฺมธีโร มีลำดับชั้นสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดกำแพงงาม และยังดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอ ประวัติด้านการศึกษาของพระครูรัตนธรรมพินิต ธมฺมธีโร พระครูรัตนธรรมพินิต ธมฺมธีโร เจ้าอาวาสวัดกำแพงงาม จบการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถานบันการศึกษามหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา รัฐศาสตร์การปกครอง เมื่อปีการศึกษา พ.ศ.2550

ลำดับเจ้าอาวาสวัดกำแพงงาม

พระอธิการกันธา ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่แน่นอน
พระอธิการอินตา ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่แน่นอน
พระอธิการแก้ว ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่แน่นอน
พระครูบุญญาภินันท์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2489 ถึงปี พ.ศ.2527
พระครูรัตนธรรมพินิต ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 ถึงปี พ.ศ.2555

แผนที่วัดกำแพงงาม ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


วัดใกล้เคียงวัดกำแพงงาม ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

วัดสุวรรณประดิษฐ์(วัดช่างคำน้อย) ตำบลหางดง อำเภอหางดง

วัดทรายมูล ตำบลหางดง อำเภอหางดง

วัดช่างคำ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง

วัดสันทราย ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง