วัดดอนชื่น ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ

0
1324
วัดดอนชื่น บ้านเหล่าป๋วย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฎร์ สังกัดมหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2451

วัดดอนชื่น ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : เลขที่ 229 หมู่ 2 บ้านเหล่าป๋วย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50160

วัดดอนชื่น บ้านเหล่าป๋วย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฎร์ สังกัดมหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2451

ประวัติวัดดอนชื่น

วัดดอนชื่น ตั้งอยู่บ้านเหล่าป๋วย เลขที่ 229 ม. 2 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ทีดินวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ น.ส 3 เลขที่ 213/2503 อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 40 วา จดที่ดินเอกชน ทิศใต้ประมาณ 40 วา จดทางสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ 40วา จดลำเหมืองสาธารณะ ทิศตะวันตกประมาณ 40 วา จดโรงเรียนวัดดอนชื่น มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 14 ไร่ 1 งาน 40ตารางวา น.ส.3 ก เลขที่ 3738

เจ้าอาวาสวัดดอนชื่น

พระอธิการสังวาลย์ สุทฺธมานโส ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดดอนชื่น และยังดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการ เจ้าคณะตำบล ประวัติด้านการศึกษาของพระอธิการสังวาลย์ สุทฺธมานโส พระอธิการสังวาลย์ สุทฺธมานโส เจ้าอาวาสวัดดอนชื่น จบการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถานบันการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปีการศึกษา พ.ศ.2548

ลำดับเจ้าอาวาสวัดดอนชื่น

พระโต้ง โพธา ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2478 ถึงปี พ.ศ.2480
พระไสย วิจัย ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2480 ถึงปี พ.ศ.2482
พระเทพ ญารังสี ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2482 ถึงปี พ.ศ.2486
พระปัญญา ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2486 ถึงปี พ.ศ.2499
พระสุข อานนฺโท ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2499 ถึงปี พ.ศ.2540
พระอธิการกำธร ฐิตวฑฺฒโน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ถึงปี พ.ศ.2549
พระอธิการสังวาลย์ สุทฺธมานโส ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ถึงปัจจุบัน

แผนที่วัดดอนชื่น ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

วัดใกล้เคียงวัดดอนชื่น ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

วัดโขงขาว ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ

วัดฟ้าหลั่ง ตำบลตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ

วัดเหล่าเป้า ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ

วัดปากทางเจริญ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ