วัดดอยพระเจ้าตนหลวง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง

0
4143
วัดดอยพระเจ้าตนหลวง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วัดดอยพระเจ้าตนหลวง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดดอยพระเจ้าตนหลวง เลขที่ 121 หมู่ 3 บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50330

วัดดอยพระเจ้าตนหลวง เลขที่ 121 หมู่ 3 บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดนิกายธรรมยุต ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ.2545 พระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2545

ประวัติวัดดอยพระเจ้าตนหลวง

เรื่อง ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงชื่อ วัดพระเจ้าตนหลวง เป็น “วัดดอยพระเจ้าตนหลวง” จังหวัดเชียงใหม่

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า พระพรหมเมธี เจ้าคณะภาค ๔ – ๕ – ๖ – ๗ (ธรรมยุต) ได้มีลิขิต ที่ จภ. ๓๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ แจ้งว่า ได้ส่งรายงานขอเปลี่ยนแปลงชื่อ วัดพระเจ้าตนหลวง ตั้งอยู่ที่ บ้านสันป่าตึง หมู่ที่ ๓ ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น “วัดดอยพระเจ้าตนหลวง” เนื่องจากชื่อซ้ำกันกับวัดพระเจ้าตนหลวง บ้านสบปั๋ง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้ประชาชนเข้าใจสับสน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า วัดพระเจ้าตนหลวง ได้ประกาศตั้งวัด เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๕ มีอายุไม่เกิน ๕๐ ปี จะต้องเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาก่อน แล้วจึงนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่น ๆ ของกระทรวงมหาดไทยพิจารณา โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองและเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้าสังกัดตามลำดับจนถึงเจ้าคณะภาค ๔ – ๕ – ๖ – ๗ (ธรรมยุต) แล้ว จึงเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงชื่อ วัดพระเจ้าตนหลวง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น “วัดดอยพระเจ้าตนหลวง” และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

เจ้าอาวาสวัดดอยพระเจ้าตนหลวง

พระครูปัญญาวรคุณ วรปญฺโญ มีลำดับชั้นสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดดอยพระเจ้าตนหลวง และยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบล (จต.) ประวัติด้านการศึกษาของพระครูปัญญาวรคุณ วรปญฺโญ พระครูปัญญาวรคุณ วรปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดดอยพระเจ้าตนหลวง จบการศึกษาศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4)

ลำดับเจ้าอาวาสวัดดอยพระเจ้าตนหลวง

พระครูปัญญาวรคุณ(พระอาจารย์ทองแดง วรปญฺโญ) ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่แน่นอน

แผนที่วัดดอยพระเจ้าตนหลวง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


วัดใกล้เคียงวัดดอยพระเจ้าตนหลวง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วัดประกาศธรรม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม

วัดสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง

วัดหนองก๋าย ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง

วัดสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง