วัดทรายมูล ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง

0
1957
วัดทรายมูล ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วัดทรายมูล ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดทรายมูล เลขที่ 76 หมู่ 6 บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120

วัดทรายมูล บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2463 ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2541

ประวัติวัดทรายมูล
วัดทรายมูลได้เริ่มก่อสร้างเมื่อราวประมาณปี พ.ศ. 2455 ขณะนั้นได้มีบุคคลคณะหนึ่ง ได้เดินทางมาจากตัวเมืองเชียงใหม่และลำพูน บุคคลเหล่านั้นประกอบไปด้วย ท้าวแสนหลวง ท้าวคำวงศ์สา พ่อน้อยเมือง พ่อน้อยจันทร์ พ่อตา บุคคลดังกล่าวได้มาจับจองที่ดินบริเวณนี้ เดิมนั้นที่ดินแปลงนี้เป็นของนายติ๊บ สิงห์คะราช และนางจันทร์ แขมทอง ทั้งสองท่านได้ยกกรรมสิทธิ์ที่ดินถวายให้เป็นสถานที่ตั้งวัด รวมเนื้อที่ทั้งหมด 6 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา สถานที่แห่งนี้เดิมชื่อว่า “บ้านหนองแขม” ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ร่วมกันกับราษฎรในหมู่บ้านสร้างเป็นวัดขึ้น

ต่อมาได้ตั้งชื่อวัดว่า “วัดทรายมูล” เหตุที่ตั้งชื่ออย่างนั้นก็เพราะว่า ก่อนที่จะตั้งเป็นวัดได้มีพนังกั้นน้ำปิงได้ขาดตรงบริเวณนั้น และได้พัดพาเอาทรายมาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงได้ตั้งชื่อว่า “วัดทรายมูล” วัดทรายมูลก่อสร้างมาจนถึงปี พ.ศ. 2463 จึงได้รับอนุญาตแต่งตั้งเป็นวัดที่สมบูรณ์ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2541

เจ้าอาวาสวัดทรายมูล

พระครูสังวรศีลาภิรักษ์ สีลสํวโร มีลำดับชั้นสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดทรายมูล ประวัติด้านการศึกษาของพระครูสังวรศีลาภิรักษ์ สีลสํวโร พระครูสังวรศีลาภิรักษ์ สีลสํวโร เจ้าอาวาสวัดทรายมูล จบการศึกษาศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) จากสถานบันการศึกษาหอปริยัติวัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน

ลำดับเจ้าอาวาสวัดทรายมูล

พระอุ่นเรือน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2456 ถึงปี พ.ศ.2460
พระอินสม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2461 ถึงปี พ.ศ.2462
พระยาวิชัย ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2463 ถึงปี พ.ศ.2468
พระจันทร์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2469 ถึงปี พ.ศ.2472
พระคำมา ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2473 ถึงปี พ.ศ.2481
พระดวงตี้บ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2482 ถึงปี พ.ศ.2485
พระเรือน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2486 ถึงปี พ.ศ.2490
พระใจ๋ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2491 ถึงปี พ.ศ.2492
พระอินตา อกุโกธโน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 ถึงปี พ.ศ.2494
พระครูสาย ธมฺมธโร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2495 ถึงปี พ.ศ.2525
พระปลัดถนอม สํวโร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 ถึงปี พ.ศ.2536
พระถนอม สิริปญฺโญ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 ถึงปี พ.ศ.2538
พระครูสังวรศีลาภิรักษ์ สีลสํวโร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 ถึงปัจจุบัน

แผนที่วัดทรายมูล ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่


วัดใกล้เคียงวัดทรายมูล ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วัดหนองแขม (สันคอกช้าง) ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง

วัดสันคอกช้าง (วัดพระเจ้าตนหลวง) ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง

วัดแม่ก๊า ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง

วัดหนองเต่าคำ ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง