วัดท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง

0
1412
วัดท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วัดท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดท่ากาน เลขที่ 20 หมู่ 5 บ้านท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
วัดท่ากาน บ้านท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 1225 ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 1525

ประวัติวัดท่ากาน

วัดท่ากาน ตั้งอยู่เลขที่ 20 บ้านท่ากาน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ตั้งวัด เมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 1521 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ 20 มีนาคม 1525 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร ได้ผูกพันธสีมา เมื่อ 23 มีนาคม 1525

มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา ตามโฉนด เลขที่ 27840 อาณาเขต

ทิศเหนือ ประมาณ 42 วา ติดต่อกับถนน

ทิศใต้ ประมาณ 42 วา ติดต่อกับสวนนายจันทร์ติ๊บ

ทิศตะวันออก ประมาณ 33 วา 2 ศอก ติดต่อกับทางเดิน

ทิศตะวันตก ประมาณ 33 วา 2 ศอก ติดต่อกับที่ดิน วัดร้าง

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 11 แปลง เนื้อที่ 38 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบล บ้านกลาง

พื้นที่ตั้งวัดมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม สภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไป คือ วัดตั้งอยู่ศูนย์กลางของหมู่บ้านและมีหมู่บ้านรอบทั้ง 4 ทิศ ส่วนทางทิศตะวันตกจดสถานที่วัดร้างมีเจดีย์เก่าดั้งเดิมและเป็นเวียงกาน

อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถ กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร สร้างเมื่อ 2532 โครงสร้างเป็นแบบทรงไทย

ศาลาการเปรียญ กว้าง 7.50 เมตร ยาว 27 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540 เป็นอาคารชั้นเดียว

กุฏิสงฆ์ จำนวน 1 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง

วิหาร กว้าง 10 เมตร ยาว 22 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519

ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีต 1 หลัง นอกจากนี้ยังมีกำแพงรอบวัด

ปูชนียวัตถุมี เจดีย์ พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน พระพุทธรูปไม้ พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ พระพุทธรูปทองเหลือง โถลายคราม อยู่ที่ ศาลาการเปรียญ 1 องค์ ศาลาบำเพ็ญบุญ 1 องค์ เนื้อโลหะ สร้าง พ.ศ. 2542

มีพระภิกษุจำพรรษาประมาณปี ละ 2 รูป สามเณร 4 รูป

ปูชนียวัตถุของทางวัดท่ากาน
ปูชนียวัตถุของทางวัดท่ากานนั้น สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

  • พระพุทธรูป

พระพุทธรูป

รายละเอียด: หลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยเวียงท่ากาน

พระพุทธรูป

รายละเอียด: พระพุทธรูปเก่าแก่หลายองค์ เป็นของเก่าแก่สมัยเวียงท่ากาน
  • อื่นๆ

อื่นๆ ให้ระบุรายละเอีียด…

รายละเอียด: โถลายคราม สมัยราชวงค์หยวน เป็นของเก่าแก่สมัยเียงท่ากาน

เจ้าอาวาสวัดท่ากาน

พระครูวินัยธรธีระพล สนฺตจิตฺโต มีลำดับชั้นสมณศักดิ์เป็น พระครูวินัยธร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดท่ากาน และยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานหน่วยอบรมประชาชน ประวัติด้านการศึกษาของพระครูวินัยธรธีระพล สนฺตจิตฺโต พระครูวินัยธรธีระพล สนฺตจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดท่ากาน จบการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถานบันการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ลำพูน

ลำดับเจ้าอาวาสวัดท่ากาน

พระอธิการอ้าย สุภทฺโท ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่แน่นอน
พระอธิการเงิน อภิวงฺโส ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 ถึงปี พ.ศ.2522
พระไพรวรรณ อินฺทปญโญ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 ถึงปี พ.ศ.2525
พระสวัสดิ์ อาภากโร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 ถึงปี พ.ศ.2528
พระธนา ฐานวโร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 ถึงปี พ.ศ.2530
พระสุธรรม จิตฺธมฺโม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 ถึงปี พ.ศ.2530
พระมิตร ฐิตธมฺโม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 ถึงปี พ.ศ.2532
พระทน อินฺทปญฺโญ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 ถึงปี พ.ศ.2537
พระครูอุดม ฐานาโร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 ถึงปี พ.ศ.2544
พระครูวินัยธรธีระพล สนฺตจิตฺโต ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 ถึงปัจจุบัน

แผนที่วัดท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่


วัดใกล้เคียงวัดท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วัดต้นกอก ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง

วัดสามหลัง ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง

วัดสันห่าว ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง

วัดพระเจ้าทองทิพย์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง