วัดบูรพชนาราม ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน

0
599

วัดบูรพชนาราม ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดบูรพชนาราม บ้านปางกอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

วัดบูรพชนาราม บ้านปางกอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2559

ประวัติวัดบูรพชนาราม

วัดบูรพชนาราม แต่เดิมเป็นที่ดินของ พ่อหนานอ้าย แม่ทา เชียงสร้อย ชาวบ้านปางกอง ได้มอบให้เป็นมรดกแก่คณะลูกหลาน เพื่อให้ใช้เป็นสถานที่สร้างวัด คณะลูกหลานได้มอบหมายให้ พระครูวินิจสุภาจาร( ชัยวรรณ สุภาจาโร,เชียงสร้อย) เจ้าอาวาสวัดสันกำแพง รองเจ้าคณะอำเภอแม่ออน(ในขณะนั้น) ซึ่งเป็นพระลูกชาย เป็นตัวแทนในการดำเนินการสร้างวัด และได้แต่งตั้งให้นายประกาศิต เชียงสร้อย เป็นตัวแทนในนามคณะลูกหลานทุกคน ขออนุญาตตั้งเป็นวัด ตามเจตนารมณ์ของบิดามารดา

โดยแรกเริ่มได้จัดตั้งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมก่อน ชื่อว่า ศูนย์พัฒนาคุณธรรมปิตุมาติภูมิ ต่อมาได้รับอนุญาตจากฝ่ายปกครองคณะสงฆ์อำเภอแม่ออน ให้ตั้งเป็นที่พักสงฆ์ชื่อว่า ที่พักสงฆ์ปิตุมาตุภูมิ และในปี ๒๕๕๙ ด้วยมติความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ให้นามว่า “วัดบูรพชนาราม” อันหมายถึง วัดอันบูรพชนสร้างไว้ให้เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ มีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน ๑๐ ตารางวา เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

พระครูวินิจสุภาจาร(ชัยวรรณ สุภาจาโร,เชียงสร้อย) เจ้าคณะอำเภอแม่ออน ซึ่งเป็นประธานบริหารดูแลวัด ได้แต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาส ไวยาวัจกร คณะกรรมการวัดขึ้น เพื่อให้การบริหารวัดเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพให้การดูแลบริหารพัฒนาวัด โดยได้มีการก่อสร้างอาคารเสนาสนะสถานภายในวัด มีศาลาปฏิบัติธรรม อาคารที่พักนอน โรงครัว หอฉัน ห้องสุขา ตลอดถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความสวยงาม สงบร่มเย็น เหมาะสำหรับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและการทำบุญของสาธุชนทั้งหลาย

วัดบูรพชนาราม(ศูนย์ปิตุมาตุภูมิ) ได้เป็นที่รู้จักของศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย  ได้มีหน่วยงานราชการและเอกชน โรงเรียน นักเรียนและนักศึกษา ได้ขออนุเคราะห์ใช้เป็นสถานที่เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานเป็นจำนวนมากทุกปี

ในปี ๒๕๖๐ ได้รับความเห็นชอบจากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ให้ตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ ๒๒ โดยทางวัดได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเป็นประจำมาโดยตลอด
ปัจจุบันมี พระครูวินิจสุภาจาร(ชัยวรรณ สุภาจาโร) เจ้าอาวาสวัดสันกำแพง เจ้าคณะอำเภอแม่ออน เป็นประธานที่ปรึกษาบริหารวัดและอุปถมภ์วัด

สำหรับผู้สนใจเข้าปฏิบัติธรรม เข้าค่ายคุณธรรม ประชุมสัมมนา สามารถติดต่อได้ที่วัดหรือเบอร์โทรศัพท์ของวัดได้ทุกเวลา

เจ้าอาวาสวัดบูรพชนาราม

พระสิฏฐวัชญ์ ปญฺฺญาวฑฺฒโก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดบุรพชนาราม และยังดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการเจ้าอาวาส ประวัติด้านการศึกษาของพระสิฏฐวัชญ์ ปญฺฺญาวฑฺฒโก เจ้าอาวาสวัดบุรพชนาราม จบการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถานบันการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เมื่อปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐

ลำดับเจ้าอาวาสวัดบูรพชนาราม

พระครูวินิจสุภาจาร(ชัยวรรณ สุภาจาโร) ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่แน่นอน
พระสิฏฐวัชญฺ์ ปญฺญาวฑฺฒโก ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่แน่นอน

แผนที่วัดบูรพชนาราม ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่


วัดใกล้เคียงวัดบูรพชนาราม ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

วัดแม่เตาดิน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน

วัดห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน

วัดปางกอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน

วัดหนองหอย ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน