วัดป่าบงหลวง ตำบลป่าบง อำเภอสารภี

0
1794
วัดป่าบงหลวง บ้านป่าบงหลวง ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วัดป่าบงหลวง ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดป่าบงหลวง บ้านป่าบงหลวง ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
วัดป่าบงหลวง บ้านป่าบงหลวง ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2212 ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2529

ประวัติวัดป่าบงหลวง

วัดป่าบงหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 189 หมู่ 4 บ้านป่าบงหลวง ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัด 3 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือจดถนนสาธารณะ อาณาเขตทิศใต้จดถนนสาธารณะ อาณาเขตทิศตะวันออกจดแม่น้ำล้อง อาณาเขตทิศตะวันตกจดถนนสาธารณะ

เจ้าอาวาสวัดป่าบงหลวง

พระครูสังวรสีลานุรักษ์ สีลสงฺวโร มีลำดับชั้นสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฏร์ ชั้นโท ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดป่าบงหลวง และยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบล (จต.) ประวัติด้านการศึกษาของพระครูสังวรสีลานุรักษ์ สีลสงฺวโร พระครูสังวรสีลานุรักษ์ สีลสงฺวโร เจ้าอาวาสวัดป่าบงหลวง จบการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถานบันการศึกษามหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนา

ลำดับเจ้าอาวาสวัดป่าบงหลวง

พระทองคำ รตนปญฺโญ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2488 ถึงปี พ.ศ.2491
พระอินตา ถาวโร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2491 ถึงปี พ.ศ.2503
พระดวงคำ คมฺภีโร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2503 ถึงปี พ.ศ.2506
พระดวงแก้ว คนฺธิโย ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2506 ถึงปี พ.ศ.2510
พระคำปัน ฐานทินโน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2510 ถึงปี พ.ศ.2515
พระสมบูรณ์ ฐานธมฺโม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 ถึงปี พ.ศ.2519
พระศรีบุตร สุธมฺโม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 ถึงปี พ.ศ.2522
พระสุพจน์ จนทรมโม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 ถึงปี พ.ศ.2523
พระโชติ โชติฐมโม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 ถึงปี พ.ศ.2527
พระบุญรักษณ์ จิตตปญฺโญ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 ถึงปี พ.ศ.2530
พระครูสังวรสีลานุรักษ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 ถึงปัจจุบัน

แผนที่วัดป่าบงหลวง ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่


วัดใกล้เคียงวัดป่าบงหลวง ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วัดศรีคำชมภู ตำบลป่าบง อำเภอสารภี

วัดเทพาราม ตำบลป่าบง อำเภอสารภี

วัดไชยสถาน ตำบลป่าบง อำเภอสารภี

วัดสุพรรณ ตำบลป่าบง อำเภอสารภี