วัดป่าโป่งแยงพัฒนาราม ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม

0
958
วัดป่าโป่งแยงพัฒนาราม บ้านโป่งแยงนอก ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตนิกาย เริ่มสร้างวัดเมื่อ พ.ศ. 2550

วัดป่าโป่งแยงพัฒนาราม ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดป่าโป่งแยงพัฒนาราม หมู่ที่ 2 บ้านโป่งแยงนอก ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าโป่งแยงพัฒนาราม บ้านโป่งแยงนอก ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตนิกาย เริ่มสร้างวัดเมื่อ พ.ศ. 2550

ประวัติวัดป่าโป่งแยงพัฒนาราม

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2550 แม่ชีสุดา ปัจจักขภัติ (อดีตอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และ คุณเวฬุรีย์ ลีลานุช บุตรสาว ได้ถวายที่ดิน บริเวณ หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่รวม 5 ไร่ 51 ตารางวา ให้เป็นสมบัติในพระพุทธศาสนา เพื่อใช้ประโยชน์ในการ สืบทอดพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยนิมนต์ พระอาจารย์พัฒน์ พัทธธัมโม จากวัดป่าบ้านค้อ ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้เริ่มบุกเบิกทำการก่อสร้างให้เป็น สำนักสงฆ์ ชื่อ “สำนักสงฆ์โป่งแยงพัฒนา” สาขาของ วัดป่าบ้านค้อ จังหวัดอุดรธานี

พระอาจารย์พัฒน์ และคณะญาติโยมผู้มีกุศลจิตศรัทธา ได้ร่วมกันก่อสร้าง เสนาสนะต่างๆอันได้แก่ ศาลาเอนกประสงค์ปฎิบัติธรรมชั่วคราว (ศาลาใบตองตึง) กุฏิพระภิกษุสงฆ์ สามเณร 9 หลัง อาคารที่พักญาติโยม ที่มาถือศีลปฏิบัติธรรม 3 หลัง ที่พักลูกศิษย์พระ 1 หลัง อาคารโรงครัว ห้องสมุด ห้องพัสดุ 1 หลัง และ ห้องน้ำ 3 หลัง พร้อมทั้งตกแต่งบริเวณสำนักสงฆ์ ให้มีบรรยากาศ ร่มเย็น และสงบ โดย ดร.วีระชัย ณ นคร ผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ได้อนุเคราะห์ พรรณไม้นานาพันธุ์จาก สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มาปลูกไว้เป็น จำนวนมาก

สำนักสงฆ์โป่งแยงพัฒนานี้สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ใช้เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมของพระภิกษุ สามเณร ตลอดทั้ง ฆราวาสญาติโยม ที่สนใจในการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาจิตของตนเองให้เกิดความเห็นจริงตามความเป็นจริง หรือที่เรียกว่า สัมมาทิฎฐิ วางความเห็นของตนเองให้ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือสัจจธรรม อันประกอบด้วยการปฏิบัติทั้ง สมถะหรือสมาธิ และ วิปัสสนาหรือปัญญา ควบคู่กันไป

ในปี พ.ศ. 2555 นี้ พระอาจารย์พัฒน์และคณะญาติโยม มีจิตศรัทธามุ่งหมายจะก่อสร้าง “ ศาลาเอนกประสงค์ หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญโญ ” เป็นศาลาเอนกประสงค์ปฏิบัติธรรมถาวร ชั้นเดียว ขนาด กว้าง 9 เมตร ยาว 17.5 เมตร เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา และถวายเป็นอนุสรณ์แด่ พ่อแม่ครูอาจารย์ ทูล ขิปฺปปัญโญ

ในพรรษาปี พ.ศ.2554 สำนักสงฆ์โป่งแยงพัฒนา มีพระภิกษุและสามเณร จำพรรษา 11 รูป เป็น พระภิกษุ 6 รูป และ สามเณร 5 รูป

เจ้าอาวาสวัดป่าโป่งแยงพัฒนาราม

ลำดับเจ้าอาวาสวัดป่าโป่งแยงพัฒนาราม

แผนที่วัดป่าโป่งแยงพัฒนาราม ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


วัดใกล้เคียงวัดป่าโป่งแยงพัฒนาราม ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม

วัดปางลุง ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม

วัดเทพาราม (วัดโป่งแยงใน) ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม

วัดใหม่ศรีม่วงคำ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม