วัดพระธาตุจอมคีรี ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ

0
915
วัดพระธาตุจอมคีรี เลขที่ 21 หมู่ 1 บ้านแม่ทะลบ ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50320 ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2477 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. 2521

วัดพระธาตุจอมคีรี ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดพระธาตุจอมคีรี เลขที่ 21 หมู่ 1 บ้านแม่ทะลบ ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50320

วัดพระธาตุจอมคีรี เลขที่ 21 หมู่ 1 บ้านแม่ทะลบ ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50320 ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2477 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. 2521

ประวัติวัดพระธาตุจอมคีรี
วัดพระธาตุจอมคีรี เป็นวัดของอำเภอที่เก่าแก่ที่สุด โดยมีครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชโย ได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุเจ้าเจดีย์ และเสนาสนะภายในวัด และภายในวัดยังมี พระพุทธโคดมสิงหรัตนมณี ถ้าผู้ใดมาขอสิ่งใด ก็จะสมรวดเร็วทันใจ เพราะพระพุทธรูปองค์นี้สร้างเสร็จภายในวันเดียว และยังมีบ่อน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ ที่เกิดบนยอดดอยภูเขา เมื่อดื่มกินก็จะรักษาโรคได้

วัดพระธาตุจอมคีรี ต้ังอยู่เลขที่ 21 บ้านแม่ทะลบ-ป่าซาง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทะลบ กึ่งอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 71 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือประมาณ 10 เส้น 8 วา จดทางสาธารณะ ทิศใต้ประมาณ 11 เส้น 4 วา จดป่าสงวนแห่งชาติดอยเวียงผา ทิศตะวันออกประมาณ 6 เส้น 4 วา จดป่าสงวนแห่งชาติดอยเวียงผา วัดพระธาตุจอมคีรี สร้างเมื่อ พ.ศ. 2452 เดิมเป็นวัดร้างมาแต่สมัยก่อน โดยไม่มีข้อมูลหลักฐานแน่ชัด จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2477 ได้มีท่านครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชโย (นักบุญแห่งล้านนา) ได้ไปปฏิสังขรณ์วัดถ้ำเชียงดาว ครูบาเจ้าอภิชัย อภิชโย และท่านครูบาเจ้าสุธรรม สุธัมโม พร้อมด้วยอุบาสก -อุบาสิกา จึงได้พากันเดินทางไปที่วัดถ้ำเชียงดาว เพื่อขอกราบอาราธนานิมนต์ท่านครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชโย (นักบุญแห่งล้านนา) มาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระธาตุจอมคีรีแห่งนี้ และท่านครูบาเจ้าศรีวิชัย ได้รับนิมนต์ที่จะเป็นองค์อุปถัมภ์ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ เมื่อเดินทางมาถึงวัดพระธาตุจอมคีรี ท่านจึงวางแผนการก่อสร้าง โดยยึดเอาโครงสร้างเดิมที่มีอยู่เป็นเกณฑ์ในการบูรณะ ส่วนชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้พากันมาช่วยบูรณะ จนกระทั้งพระบรมธาตุเจดีย์เสร็จสมบูรณ์ ชาวบ้านจึงเรียกว่า วัดพระธาตุ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ วัดพระธาตุจอมคีรี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมคีรี
พระประสงค์ อกิญจโณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมคีรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมคีรี ประวัติด้านการศึกษาของพระประสงค์ อกิญจโณ พระประสงค์ อกิญจโณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมคีรี จบการศึกษาศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) จากสถานบันการศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานี

ลำดับเจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมคีรี

พระครูบาเจ้าสุธรรม สุธัมโม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2477 ถึงปี พ.ศ.2512
พระทองคำ ฐิตสีโล ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 ถึงปี พ.ศ.2514
พระสันติ อติชาคโร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2514 ถึงปี พ.ศ.2521
พระบุญปั๋น วรปญฺโญ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 ถึงปี พ.ศ.2531
พระสิงห์คำ ฐิตสาโร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 ถึงปี พ.ศ.2546
พระอธิการสมชาญ รตนโชโต ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ถึงปี พ.ศ.2556
พระประสงค์ อกิญฺจโน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ถึงปัจจุบัน

แผนที่วัดพระธาตุจอมคีรี ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

วัดใกล้เคียงวัดพระธาตุจอมคีรี ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

วัดหนองเทียนคำ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ

วัดใหม่ชัยมงคล ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ

วัดสันทราย ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ

วัดปักกัณฑาวาส ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ