วัดพระธาตุช่างเคิ่ง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม

0
1070
วัดพระธาตุช่างเคิ่ง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วัดพระธาตุช่างเคิ่ง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดพระธาตุช่างเคิ่ง หมู่ 4 บ้านเกาะ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270

วัดพระธาตุช่างเคิ่ง หมู่ 4 บ้านเกาะ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ.1970 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ.2532

ประวัติวัดพระธาตุช่างเคิ่ง

ตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จมาพร้อมกับพระสาวก โดยมีพระมหากัจจายนะมาด้วยนั้น ได้บรรลุถึงฝั่งน้ำอันเป็นที่รื่นรมย์ด้วยมวลแมกไม้นานาพันธุ์ ทรงประทับสำราญพระอิริยาบถ ณ ริมฝั่งน้ำนั้น ครั้งนั้นพระพุทธองค์ทรงเปล่งฉัพพรรณสีมีรัศมี ๖ ประการรุ่งเรืองไปทั่วบริเวณนั้น และสาดส่องไปกระทบยังท้องน้ำเลื่อมพราย ประดุจดั่งมณีน้ำเอกในโลกเป็นที่อัศจรรย์ต่อมวลมนุษย์ที่อาศัยอยู่ ณ ที่นั้นเป็นอันมาก

ด้วยเหตุนี้จึงเรียกชื่อแม่น้ำแห่งนี้ว่า “น้ำแจ่ม” มาตราบเท่าทุกวันนี้ ต่อมาก็ได้เสด็จมา ณ สถานที่แห่งหนึ่งทอดพระเนตรเห็นราชสีห์สองตัวกำลังต่อสู้กัน เพราะเหตุล่วงล้ำเขตที่หากิน จึงมีพุทธบรรหารให้หยุดต่อสู้กัน ในขณะนั้น มีนายพรานสองคนได้เห็นพระองค์ทรงถือธารพระกร (ไม้เท้า) ไท้ไผ่ขีดเส้นแบ่งเขตแดน ในระหว่างจุดที่พระองค์ประทับอยู่ (ต่อมาปรากฏเป็นลำห้วยขึ้นเรียกว่า “ห้วยช่างเคิ่ง” คำว่า เคิ่ง หรือ กึ่ง แปลว่า ครึ่ง) ตำนานพระธาตุช่างเคิ่ง วัดพระธาตุช่างเคิ่ง (ต่อ) ครั้นแล้วราชสีห์สองตัวก็หยุดทะเลาะกัน ต่างฝ่ายต่างพอใจในเขตแดนที่พระองค์ทรงแบ่งให้ แล้วก็แยกย้ายกลับไปยังถิ่นของตน

ฝ่ายนายพรานทั้งสองเห็นพุทธานุภาพเช่นนั้นก็มีความเลื่อมใสเป็นยิ่งนัก ต่อมาพระพุทธองค์จึงทรงประทานเส้นพระเกศา ๘ เส้น ให้ไปบรรจุไว้ในทิศทั้ง ๔ เพื่อเป็นที่สักการบูชา โดยที่พระเจดีย์ตรงที่ประทับยืนอยู่นั้นเป็นประธาน แล้วขนานนามว่า พระธาตุช่างเคิ่ง

ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ส่วนธารพระกรนั้น ทรงให้พระเถระนำไปปักไว้ในดินแดนฝ่ายเหนือ และอธิษฐานให้หอยเหล็กจาน (เป็นหอยชนิดหนึ่งมีก้นแหลม) ให้อยู่ในดินแดนฝ่ายใต้มีก้นสั้นลง เพื่อเป็นหลักฐานพยานสืบไป) จากนั้นเป็นต้นมา ปรากฏว่าในดินแดนฝ่ายเหนือ จะมีไม้รวกคดโค้งหาลำที่ตรงมิได้เลย ส่วนดินแดนฝ่ายใต้นั้น จะมีหอยเหล็กจานมีก้นสั้นกว่าที่มีในดินแดนฝ่ายเหนือ และเส้นเขตแดนที่ทรงขีดแบ่งไว้นั้น ต่อมาได้กลายเป็นลำห้วยช่างเคิ่งดังกล่าวแล้ว

วัดพระธาตุช่างเคิ่ง เป็นจุดศูนย์กลางของอำเภอแม่แจ่ม มีพระบรมธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุของพระโคตมะพุทธเจ้าถึง ๔ เส้น นอกจากมีองค์พระธาตุช่างเคิ่ง ซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุ ๔ เส้นแล้ว วัดนี้ก็ยังมีสถานที่สำคัญอื่นๆ อีกเช่น บ่อน้ำทิพย์ อันเป็นที่ทรงใช้เสวยในคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาครั้งนั้น พร้อมทั้งสระน้ำ ซึ่งเป็นสถานที่ทรงสนานพระวรกาย ส่วนวิหารพระมหากัจจายนะ ก็เป็นสถานที่พระเถระ

สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดตามมาจนถึงปัจจุบัน

ในดินแดนทางทิศเหนือจะมี หอยก้นแหลม ทิศใต้มีแต่หอยก้นสั้น
ในทิศเหนือมีแต่ไม้บงไม้ซาง ลำคด ไม่มีไม้ฮวด ทิศใต้มีไม้ฮวกลำตรง
ปรากฏลำห้วยแบ่งเขตแดน คือลำห้วยช่างเคิ่ง
คนที่เกิดในดินแดนทิศเหนือจะพูดเสียงสั้น เช่น เสีย เกี๋ย หมะเขี๋ย คนที่เกิดในดินแดนทิศใต้จะพูดเสียงยาว เช่น เสือ เกื๋อ หมะเขือ เป็นต้น (คนบ้านใต้อู้เคือ คนบ้านเหนืออู้ก้อม จ้างเคิ่งก้อม ด้อมอู้ก๋ำเปิงก๋ำปอ “คน ช่างเคิ่งพูดไม่สั้นไม่ยาว”) ผู้เฒ่าผู้แก่ได้พูดเย้าแหย่กันเล่น

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่างเคิ่ง

พระครูวิสุตปัญญาคุณ อธิปญฺโญ มีลำดับชั้นสมณศักดิ์เป็น เจ้าอาวาสวัดราชชั้นเอก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น วัดช่างเคิ่ง และยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส ประวัติด้านการศึกษาของพระครูวิสุตปัญญาคุณ อธิปญฺโญ พระครูวิสุตปัญญาคุณ อธิปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดช่างเคิ่ง จบการศึกษาศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4)จากสถานบันการศึกษาโรงเรียนชุมชนช่างเคิ่ง

ลำดับเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่างเคิ่ง

พระอธิการดวงจันทร์ ศาสนโสภโณ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 ถึงปี พ.ศ.2531
พระอุทัย ปัญญาวุฑโฒ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 ถึงปี พ.ศ.2532
พระครูวิสุตปัญญาคุณ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 ถึงปี พ.ศ.2560

แผนที่วัดพระธาตุช่างเคิ่ง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


วัดใกล้เคียงวัดพระธาตุช่างเคิ่ง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วัดบุปผาราม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม

วัดพระธาตุดอยฮวก ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม

วัดกู่ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม

วัดน้อย ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม