วัดลอยเคราะห์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่

0
911

วัดลอยเคราะห์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ 65 ถนนลอยเคราะห์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

วัดลอยเคราะห์ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๕ ถนนลอยเคราะห์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย พื้นที่ตั้ง วัดมีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๑๒ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๒๔๒๕ วัดลอยเคราะห์ เดิมชื่อว่า วัดร้อยข้อ (วัดฮ้อยข้อ) สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ากือนากษัตริย์องค์ที่ ๖ แห่ง ราชวงศ์มังราย วัดนี้จึงมีอายุราว ๕๐๐ ปี แต่เมื่อสมัยปลายราชวงศ์มังรายพม่าตีล้านนาได้และเข้ามาปกครองซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้บูรณะปฏิสังขรณ์อีก วัดนี้จึงทรุดโทรมลงตามลำดับ จนกระทั่งถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ขุนนางเชียงใหม่เบื่อหน่ายการปกครองของพม่า จึงได้เข้าร่วมกับกองทัพธนบุรีสู้รบกับพม่า แต่ไม่สามารถขับไล่พม่าออกจากเชียงใหม่ได้ เชียงใหม่ต้องรับศึกพม่าต่อมาอีก ดังนั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงปล่อยให้เชียงใหม่เป็นเมืองร้าง วัดร้อยข้อ จึงกลายเป็นวัดร้างเช่นเดียวกับทุกวัดในเมืองเชียงใหม่ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระองค์ได้โปรดให้พระยากาวิละเข้ามาปกครองล้านนา ๕๗ หัวเมืองและตั้งเชียงใหม่ขึ้นมาใหม่ภายหลังจากที่ร้างไปถึง ๒๐ ปี พระองค์ทรงบูรณะซ่อมแซมเมืองให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และเฉิลมนามเมืองใหม่ว่า “ รัตนติงษาอภินวบุรีศรีเชียงใหม่ ” ต่อมาพระเจ้าเชียงใหม่ยกทัพไปตีนครเชียงแสน ซึ่งขณะนั้นพม่ายึดครองอยู่แล้วกวาดต้อนผู้คนชาวเชียงแสนมาไว้ที่เชียงใหม่เพื่อเพิ่มพลเมืองเชียงใหม่ให้มากขึ้น และโปรดให้ชาวเชียงแสนตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ เวียงชั้นนอกด้านขวาของประตูท่าแพ ทางทิศตะวันออกของเมืองเชียงใหม่ ชาวบ้านฮ่อม ซึ่งต่อมาได้สร้างวัดร้อยข้อที่รกร้างขึ้นใหม่ แล้วเอาชื่อวัดจากเมืองเชียงแสนมาตั้งชื่อ วัดร้อยข้อ ว่า “ วัดลอยเคราะห์ ” วัดนี้มีพัทธสีมาเป็นเอกเทศได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๐๔๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖ เมตร
ชื่อเจ้าอาวาส: ลำดับเจ้าอาวาส:
1. พระครูอธิการหลวง
2. พระครูปัญโญภาสนพคุณ (บุญมี ปัญโญ)
3. พระอธิการสุพจน์ กิตติสาโร (ลาสิกขา)
4. พระครูสุวิมลธรรมรักษ์ 2525-ปัจจุบัน

งานสถาปัตยกรรม
1 พระสถูป/พระเจดีย์ (พระธาตุ) พระเจดีย์วัดลอยเคราะห์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2408
2 พระอุโบสถ สร้างเมื่อปี พศ. 2409 และทำการปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ.2553 ทรงล้านนา
3 พระวิหาร สร้างเมื่อปี พ.ศ.2551 ทรงล้านนา

งานศิลปกรรม
1 พระพุทธรูปพระประธาน อายุประมาณร้อยปี ปางสะดุ้งมารเนื้อปูนลงรักปิดทอง
2 พระพุทธรูปทันใจ อายุประมาณ 60 ปี เนื้อปูนปั้น
3 ธรรมมาสน์ อายุประมาณ 60 ปี ได้มีการซ่อมแซมตามลำดับมา ทรงปราสาทลงรักปิดทองลายรดน้ำ