วัดละโว้ ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง

0
1721
วัดละโว้ บ้านละโว้ ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2115 ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2552

วัดละโว้ ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดละโว้ เลขที่ 70 หมู่ 8 บ้านละโว้ ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
วัดละโว้ บ้านละโว้ ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2115 ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2552

ประวัติวัดละโว้

วัดละโว้ สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. 2115 ยุคปลายสมัย พระแม่เจ้าจามเทวี ผู้ครองนครหริภูญชัย(ลำพูน) โดยก่อนหน้านั้นหลายปี ครั้งที่พระเจ้าแม่จามเทวีได้รับอัญเชิญให้เสด็จไปครองเมืองหริภุญชัย ดังกล่าวระหว่างที่พระแม่ฯ เสด็จจากเวียงละโว้(ลพบุรี) ก็ได้มีเหล่าเสนาอำมาตย์ ข้าทาสบริวาร ติดตามรับใช้พระแม่ฯ มาจำนวนไม่น้อย โดยมีพระพุทธรูปทองคำสัมฤทธิ์(ปัจจุบันประดิษฐานบนวิหารวัดละโว้) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำพระองค์จากกรุงละโว้(ตามคำบอกเล่า) เข้าสู่นครหริภุญชัย จากนั้นต่อมาพระแม่ฯ ก็จะนำไปประดิษฐานไว้บนยอดดอยคำ(ปัจจุบันวัดพระธาตุดอยคำ)

แต่ในระหว่างเดินทางนั้นได้ผ่านหลายหมู่บ้าน มาตามทุ่งนาต่างๆ เป็นที่ลำบากอย่างยิ่งจนกระทั่งการชักลากพระพุทธรูปมาถึงบริเวณระหว่างทาง เชือกที่ผูกมัดที่ประทับ (ชาวบ้านเรียกว่าปวน) ได้ขาด จึงทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ต้องหยุดพัก ณ บริเวณระหว่างทุ่งนานั้น เพื่อทำการซ่อมแซมให้คงทนและแข็งแรง จุดที่หยุดพักนั้นปัจจุบันเรียกว่า “บ้านยั้งปวน” หรือ “วัดมงคลเกษม” ในปัจจุบัน

หลังจากนั้นขบวนชักลากพระพุทธรูปก็ได้เคลื่อนที่ต่อไป จนกระทั่งมาถึงบริเวณที่มีหนองน้ำเล็กๆ ล้วนมีแต่โคลนอยู่เต็ม ประกับบริเวณนั้นเป็นป่ารกไปด้วยต้นไม้และเครือเถาวัลย์ต่างๆ และเป็นที่อาศัยของ วัว ควาย ไว้เป็นที่นอนในหนองน้ำแห่งนี้ ปรากฏว่าแท่นประทับพระพุทธรูปได้จมลงไปในหนองน้ำนั้นจึงไม่สามารถที่จะชักลากพระพุทธรูปไปให้ถึงบนยอดดอยคำได้

พระแม่จามเทวี จึงได้ตรัสสั่งให้พวกเสนา อำมาตย์ตลอดจนถึงบริวารที่ติดตาม ได้ช่วยกันก่อฐานและองค์พระพุทธรูปไว้ ณ จุดนั้น โดยพระแม่ฯ ทรงคิดว่าพระพุทธรูปคงพึงพอใจที่จะประดิษฐานไว้ตรงนี้ ครั้นต่อมาพระแม่ฯ จึงมีพระรับสั่งการให้เสนา อำมาตย์ บริวารที่ติดตามพระองค์มาให้ปลูกสร้างบ้านเมืองขึ้นมา ณ สถานที่นั้นจึงได้เรียกว่า “เวียงละโว้” หรือวัดละโว้ในปัจจุบัน

เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญอีกทั้งประวัติศาสตร์อันยาวนาน ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระนางเจ้าจามเทวี ทำให้เป็นที่สนใจของผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆ

เจ้าอาวาสวัดละโว้

พระครูวิทิตปัญญาคุณ ปญฺญาธโร มีลำดับชั้นสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฏร์ ชั้นโท ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดละโว้ และยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบล (จต.) ประวัติด้านการศึกษาของพระครูวิทิตปัญญาคุณ ปญฺญาธโร พระครูวิทิตปัญญาคุณ ปญฺญาธโร เจ้าอาวาสวัดละโว้ จบการศึกษาศึกษาระดับปริญญาโท จากสถานบันการศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ลำดับเจ้าอาวาสวัดละโว้

พระอธิการอ้าย สิริวิชโย ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2459 ถึงปี พ.ศ.2485
พระอธิการดวง สิทฺธิโก ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2489 ถึงปี พ.ศ.2497
พระครูบุญศรี สิริปญฺโญ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2499 ถึงปี พ.ศ.2531
พระครูวิทิตปัญฺญาคุณ(ถนอม) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 ถึงปัจจุบัน

แผนที่วัดละโว้ ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


วัดใกล้เคียงวัดละโว้ ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

วัดสันทราย ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง

วัดมงคลเกษม (วัดยั้งปวน) ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง

วัดสอาดกุญชร(วัดบ้านบวก) ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง

วัดศรีสุพรรณ์ ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง