วัดศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่

0
2007
วัดศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วัดศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดศรีดอนไชย เลขที่ 181 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

ประวัติความเป็นมา
ประวัติวัดศรีดอนไชยตั้งอยู่ในพื้นที่เขตกำแพงเวียงชั้นนอก ถนนช้างคลานซึ่ง จากการสัมภาษณ์ของผู้รอบรู้ ท่านได้กล่าวว่า ประวัติวัดศรีดอนไชยนั้นไม่เป็นที่ปรากฎแน่ชัด แต่มีคำบอกเล่าลือกันมาว่า เดิมวัดศรีดอนไชย ชื่อว่าวัดป่ากล้วยเป็นวัดร้าง ซึ่งในระยะต่อมาพระโพธิรังสีมารชีสะ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ในสมัยนั้นได้รวบรวมผู้มีจิตศรัทธาในพุทธศาสนา บูรณะปฏิสังขรณ์ฟื้นฟูวัดศรีดอนไชยขึ้นมาซึ่งในสมัยนั้นเป็นที่ทราบกันว่า ท่านได้เป็นเจ้าอาวาส วัดศรีดอนไชย และหลังจากนั้นท่านได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ที่วัดพระสิงห์วรวิหาร ต่อจากนั้นมา เหตุการณ์และประวัติไม่ปรากฎที่แน่ชัดซึ่งมีพระปลัดอินตุ๋ยมาเป็น เจ้าอาวาส ต่อจากนั้นมาจนกระทั่งถึงพระครูวิสุทธิสังฆการ เป็นเจ้าอาวาสจนถึงปัจจุบัน ต่อมาท่านยังกล่าวว่า วัดศรีดอนไชย ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่พำนักของครูบาศรีวิชัยในสมัยที่ท่านถูกอธิกรณ์มาจากลำพูน โดยท่านครูบาศรีวิชัย ท่านได้มาพำนักอยู่ ณ วัดศรีดอนไชย เป็นเวลา 3 เดือน จึงเดินทางไปกรุงเทพมหานคร

ลำดับเจ้าอาวาส:
1. พระโพธิรังสีมารชีสะ อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
2. พระปลัดอินตุ๋ย
3. พระครูวิสุทธิสังฆการ เจ้าอาวาสปัจจุบัน / เจ้าคณะตำบลช้างคลาน

ข้อมูลลักษณะสถาปัตยกรรม
พระสิงค์หนึ่ง ซึ่งมีตำนานบอกเล่าต่อกันมาว่าในสมัยก่อน เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ที่บูรณปฏิสังขรณ์ ฟื้นฟูวัดศรีดอนไชยขึ้นมาได้นำพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรมาจากสมัยที่คุ้นพบ และเปิดหน้าดินของเวียงกุมกาม โดยท่านนำขึ้นมาทางแม่น้ำปิง และขึ้นฝั่งตรงวัดชัยมงคล ซึ่งมีความเชื่อว่า พระพุทธรูปปางอุ้มบาตรนั้นเป็นพระพุทธรูปที่พระยามังราย ใช้ปูนปั้นเป็นพระพุทธรูปหนึ่งในห้าที่พระยามังรายทรงปั้นเอง มีอายุประมาณ 700 ปี

พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร ซึ่งมีตำนานบอกเล่าต่อกันมาว่าในสมัยก่อน เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ที่บูรณปฏิสังขรณ์ ฟื้นฟูวัดศรีดอนไชยขึ้นมาได้นำพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรมาจากสมัยที่คุ้นพบ และเปิดหน้าดินของเวียงกุมกาม โดยท่านนำขึ้นมาทางแม่น้ำปิง และขึ้นฝั่งตรงวัดชัยมงคล ซึ่งมีความเชื่อว่า พระพุทธรูปปางอุ้มบาตรนั้นเป็นพระพุทธรูปที่พระยามังราย ใช้ปูนปั้นเป็นพระพุทธรูปหนึ่งในห้าที่พระยามังรายทรงปั้นเอง มีอายุประมาณ 700 ปี

องค์พระธาตุเจดีย์ มีลักษณะของการสร้างเป็นแบบศิลปะแบบพม่า

วัดศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แผนที่วัดศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


วัดที่อยู่ใกล้วัดศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วัดอุปคุต ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่

วัดลอยเคราะห์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่

วัดช่างฆ้อง ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่

วัดชัยมงคล ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่