วัดศรีสว่าง ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง

0
2050
วัดศรีสว่าง เลขที่ 103 หมู่ 6 บ้านกวน ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 502300

วัดศรีสว่าง ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดศรีสว่าง เลขที่ 103 หมู่ 6 บ้านกวน ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 502300
วัดศรีสว่าง ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างวัดเมื่อ พ.ศ. 2310 อนุญาติตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2358 ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2533

ประวัติวัดศรีสว่าง

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2310
ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2358
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2533

เจ้าอาวาสวัดศรีสว่าง

เจ้าอธิการบุญต่อ อุปลวณฺโณ มีลำดับชั้นสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นโท ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดศรีสว่าง และยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบล (จต.) ประวัติด้านการศึกษาของเจ้าอธิการบุญต่อ อุปลวณฺโณ เจ้าอธิการบุญต่อ อุปลวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดศรีสว่าง จบการศึกษาศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4) จากสถานบันการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตอง เมื่อปีการศึกษา พ.ศ.2471

ลำดับเจ้าอาวาสวัดศรีสว่าง

พระนันติ๊ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2358 ถึงปี พ.ศ.2383
พระจวรรณะ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2383 ถึงปี พ.ศ.2406
พระกาวิน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2406 ถึงปี พ.ศ.2423
พระสุภา ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2423 ถึงปี พ.ศ.2438
พระปัญญา ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2438 ถึงปี พ.ศ.2454
พระเต๋จ๊ะ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2454 ถึงปี พ.ศ.2471
พระแดง ญาณรํสี ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2471 ถึงปี พ.ศ.2479
พระปัญญาอ้าย ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2479 ถึงปี พ.ศ.2494
พระครูจันทร์แก้ว คนฺธสีโล ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2494 ถึงปัจจุบัน

แผนที่วัดศรีสว่าง ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


วัดใกล้เคียงวัดศรีสว่าง ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

วัดขันแก้ว ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง

วัดทุ่งอ้อ(วัดทุ่งอ้อหลวง) ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง

วัดศรีลังกา(วัดต้นโชค) ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง

วัดคันธรส(วัดป่าซาง) ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง