วัดศรีอุทุมพร ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ

0
1074
วัดศรีอุทุมพร ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

วัดศรีอุทุมพร ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดศรีอุทุมพร หมู่ 2 บ้านแม่ขิหล่ายฝาง ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีอุทุมพร บ้านแม่ขิหล่ายฝาง ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อนุญาติตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ.

ประวัติวัดศรีอุทุมพร

วัดศรีอุทุมพร เริ่มแรกเดิมทีราษฎรบ้านแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ที่ ๒ ตำบล ศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นคณะศรัทธาวัดสุกาวาส ร่วมกับราษฎรบ้านแม่ขิ หมู่ที่ ๑ และ ราษฎรบ้านเด่น หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัว ต่อมาบ้านแม่ขิหล่ายฝาง และ บ้านเด่นได้แยกตัวไปสร้างวัดใหม่

เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๓๘ บ้านแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ที่ ๒ ซึ่งมีคณะศรัทธา ๑๗๕ หลังคาเรือนจำนวนราษฎร ๕๓๔ คน ได้ขอจัดเป็นที่พักสงฆ์ชื่อ “ วัดประตูโขง ” ในที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้านแม่ขิหล่ายฝาง เนื้อที่ ๖ ไร่ อาณาเขตทิศเหนือประมาณ ๔๙ วา จดที่ทำกิน ทิศใต้ประมาณ ๔๙ วา จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันออก ประมาณ ๔๙ วา จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกประมาณ ๔๙ วา จดสาธารณะประโยชน์ โดยมีพระพัตร สุทธจิตฺโต รักษาการเจ้าอาวาส อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฎีสงฆ์ และศาลาเอนกประสงค์ ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูป คัมภีร์ใบลานล้านนา

เจ้าอาวาสวัดศรีอุทุมพร

พระมหานพรัตน์ ฐิตมโน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีอุทุมพร และยังดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการเจ้าอาวาส ประวัติด้านการศึกษาของพระมหานพรัตน์ ฐิตมโน พระมหานพรัตน์ ฐิตมโน เจ้าอาวาสวัดศรีอุทุมพร จบการศึกษาศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ลำดับเจ้าอาวาสวัดศรีอุทุมพร

แผนที่วัดศรีอุทุมพร ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่


วัดใกล้เคียงวัดศรีอุทุมพร ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

วัดอินทาราม ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ

วัดสุกาวาส ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ

วัดบุญฑริกาวาส ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ

วัดมหิงสาวาส ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ