วัดสันกู่สุทธิพันธ์ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง

0
482
วัดสันกู่สุทธิพันธ์ บ้านดู่ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

วัดสันกู่สุทธิพันธ์ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดสันกู่สุทธิพันธ์ หมู่ 11 บ้านดู่ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

วัดสันกู่สุทธิพันธ์ บ้านดู่ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ.

ประวัติวัดสันกู่สุทธิพันธ์

วัดสันกู่สุทธิพันธ์ ตั้งอยู่บ้านดู่ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ วัดสันกู่สุทธิพันธ์ ชื่อวัดสันกู่ มาจากร่องรอยกองอิฐสมัยเมื่อก่อนกว่าร้อยปี ซึ่งจากการเล่าขานของชาวบ้านเชื่อว่าเป็นกู่ที่เก็บกระดูกหรืออัฐิที่อยู่ท้ายหรือหลังบริเวณวัดเก่า ต่อมาได้กลายเป็นวัดร้าง และที่ดินบริเวณดังกล่าวได้ถูกแผ้วถางบุกเบิกเป็นสวนไร่นาของชาวบ้านเหลือไว้แต่เพียงบริเวณที่สันนิษฐานว่าเป็นกู่ มีกองอิฐสมัยโบราณก้อนใหญ่ เนื้อที่ประมาณ 1 งาน 30 ตารางวา และเป็นที่เนินเล็กๆ จึงเรียกว่าสันกู่

ต่อมาเมื่อต้นปี พ.ศ.2551 จากการหารือและดำริของชาวบ้านดู่ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำของพ่อหลวงสมาน หน่อจำปา ได้มีความคิดที่จะบูรณะบริเวณสันกู่ดังกล่าวให้เป็นวัดและเป็นศาสนสถาน สำหรับประกอบศาสนกิจของชาวบ้าน ด้วยเหตุที่วัดเดิมคือวัดบ้านท้าวบุญเรือง อยู่ไกลไปจากหมู่บ้านเป็นอุปสรรคในการเดินทางของชาวบ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ต่อมามีคุณวิวรรธ์ สุทธิพันธ์ เจ้าของบริษัท ฟินิกส์ คิง เจ้าของที่ดินข้างเคียงได้แสดงเจตนารมณ์บริจาคที่ดินซึ่งเดิมเป็นโรงงาน เพิ่มอีกจำนวน 2 ไร่ เพื่อให้เพียงพอต่อการก่อสร้างศาสนสถาน และชาวบ้านได้แสดงถึงความสมัครสมานสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สละเวลา กำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ ช่วยกันพัฒนาปรับปรุงโรงงานจำนวน 2 หลัง เพื่อใช้เป็นวิหารและศาลาชั่วคราวจนแล้วเสร็จ

จากนั้นในวันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2553 เวลา 13.09 น. ได้จัดขบวนแห่และอัญเชิญพระประธานซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ครูบาอินถา ปัญญาวชิโร วัดโพธิ์ลังกา(วัดต้นโชก) ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มาประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารชั่วคราวของวัดสันกู่สุทธิพันธ์ เพื่อเป็นที่สักการบูชาแก่ชาวบ้านโดยมีพระครูอินตา กันฺตวีโร เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์รวมให้กับชาวบ้าน ร่วมกันกับกรรมการหมู่บ้านดู่ ทำให้เกิดการพัฒนา ทั้งทางด้านศาสนสถานและศาสนกิจ โดยมีนายสมเดช สมวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ไวยาวัจกร พ่อหนานแก้ว ถาคำติ๊บ ปฏิบัติหน้าที่มัคนายก

จากนั้นคุณวิวรรธน์ สุทธิพันธ์ เจ้าของที่ดินได้ดำริและเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดสร้าง องค์พระมหามุณีศรีจักรวาล (พระเจ้าทันใจ) หน้าตักกว้าง 2.7 เมตร สูง 4 เมตร ร่วมกับ กรรมการหมู่บ้านและสมาชิกชาวบ้านดู่ บ้านปากกอง หมู่บ้านกุลพันธ์วิลล์ 9 หมู่บ้านธารดง รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาในชุมชนใกล้เคียงร่วมกันก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

ปี พ.ศ.2554 ทางคณะศรัทธาวัดสันกู่สุทธิพันธ์ โดยการนำของ พ่อหลวงทองสุก พงษ์นันติ ได้ประชุมหารือร่วมกันและมีดำริที่จะสร้างพระวิหารหลังใหม่ เพื่อมีไว้ในการประกอบศาสนกิจ ของคณะศรัทธา และได้กำหนด วันและพิธี วางศิลาฤกษ์ในวันที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2554 โดยมีคุณถวัลย์ สุทธิพันธ์ เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาสในการวางศิลาฤกษ์ เวลา 10.39 น. โดยได้รับเกียรติและได้รับความสนใจจากผู้คนทั้งในหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางความปิติยินดีของชาวบ้าน ส่วนการก่อสร้างพระวิหารเนื่องจากทางวัดไม่มีทุนทรัพย์จำนวนมากพอที่จะใช้ในการก่อสร้าง จึงต้องอาศัยแรงศรัทธาจากชาวบ้าน ผู้คนที่มีจิตศรัทธา รวบรวมครั้งละเล็กละน้อยจนมากพอที่จะสร้างพระวิหาร โดยแบ่งเป็นตอนๆ เท่าที่จำนวนงบประมาณจะอำนวย

ต่อมาในเดือน สิงหาคม พ.ศ.2556 พระครูอินตา กันฺตวิโร ได้ถึงแก่มรณภาพลง นำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจแก่คณะศรัทธาวัดสันกู่สุทธิพันธ์เป็นอย่างยิ่ง ทางวัดจึงขาดเสาหลัก และศูนย์รวมจิตใจ ไประยะหนึ่งต่อมาเป็นความโชคดีของทางวัด ได้มีพระทรงศักดิ์ ธมฺมวโร มารับผิดชอบสานต่อ เป็นเจ้าอาวาสและนำพาชาวบ้านพัฒนาวัด โดยระหว่างนั้นได้รวบรวมทุนทรัพย์ จากชาวบ้าน และผู้มีจิตศรัทธา เพื่อสร้างศาลาบำเพ็ญบุญ และที่พักเณร จำนวน 2 หลัง ต่อมาปี พ.ศ.2559 ท่านทรงศักดิ์ ธมฺมวโร ได้ลาสิกขาไป

ปัจจุบันทางวัดได้รับความเมตตาจากท่านสุภชัย สุภทฺโท เป็นเจ้าอาวาสและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านร่วมกันโดยการนำของพ่อหลวงธาดา ณ เชียงใหม่ และนายคำ หมื้อชุม ไวยาวัจกร ได้พัฒนาและก่อสร้างพระวิหารเพิ่มเติมจนถึงทุกวันนี้ (ณ ปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ)

เจ้าอาวาสวัดสันกู่สุทธิพันธ์

พระสุภชัย สุภทฺโท เป็นเจ้าอาวาสปัจจุบัน

ลำดับเจ้าอาวาสวัดสันกู่สุทธิพันธ์

พระครูอินตา กันฺตวิโร

พระทรงศักดิ์ ธมฺมวโร

พระสุภชัย สุภทฺโท

แผนที่วัดสันกู่สุทธิพันธ์ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


วัดใกล้เคียงวัดสันกู่สุทธิพันธ์ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

วัดท้าวบุญเรือง ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง

วัดป่ากุลพันธ์ภิรมย์ สาขาวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง (วัดหัวเสือ) ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง

วัดช่างคำ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง

วัดเทพประสิทธิ์ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง