วัดหนองออน ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง

0
1567
วัดหนองออน ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วัดหนองออน ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดหนองออน เลขที่ 244 หมู่ 10 บ้านหนองออน ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองออน บ้านหนองออน ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2453 ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2512

ประวัติวัดหนองออน

วัดหนองออน บ้านหนองออน ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2453 ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2512

เจ้าอาวาสวัดหนองออน

พระอธิการสักรินทร์ ปญฺญาสิริ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดหนองออน และยังดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการ เจ้าคณะตำบล ประวัติด้านการศึกษาของพระอธิการสักรินทร์ ปญฺญาสิริ จบการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถานบันการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร. เชียงใหม่ เมื่อปีการศึกษา พ.ศ.2556

ลำดับเจ้าอาวาสวัดหนองออน

พระอธิการสักรินทร์ ปญฺญาสิริ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ถึงปัจจุบัน

แผนที่วัดหนองออน ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


วัดใกล้เคียงวัดหนองออน ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วัดบ้านปง (ครูบาหน้อย ชยวํโส) ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง

วัดอรัญวิเวก ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง

วัดช่อแลพระงาม ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง

วัดศรีภูมินทร์ ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง