วัดเด่นสามัคคี ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ

0
942
วัดเด่นสามัคคี ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

วัดเด่นสามัคคี ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดเด่นสามัคคี 56/1 หมู่ 1 บ้านเด่น ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
วัดเด่นสามัคคี บ้านเด่น ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อนุญาติตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2535

ประวัติวัดเด่นสามัคคี

วัดเด่นสามัคคี (บ้านเด่น) ได้เริ่มสร้างเป็นที่พักสงฆ์ขึ้น เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2538 ได้ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ขึ้นมาหนึ่งหลัง สร้างศาลาบาตร สร้างโรงเก็บของพัสดุ สร้างโรงครัว และสร้างวิหาร เสนาสนะถาวรวัตถุตามลำดับ จนถึงปัจจุบัน และได้รับตราแต่งตั้งวัดจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2553 เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฏมหาเถรสมาคมของการปกครองคณะสงฆ์ไทยฯ

เจ้าอาวาสวัดเด่นสามัคคี

พระอธิการพิมล เขมนนฺโท ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดเด่นสามัคคี ประวัติด้านการศึกษาของพระอธิการพิมล เขมนนฺโท พระอธิการพิมล เขมนนฺโท เจ้าอาวาสวัดเด่นสามัคคี จบการศึกษาศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ลำดับเจ้าอาวาสวัดเด่นสามัคคี

พระเหรียญชัย ปภัสฺสโร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ถึงปี พ.ศ.2543
พระสมบูรณ์ กตธมฺโม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ถึงปี พ.ศ.2544
พระภิเชนต์ อภินนฺโท ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 ถึงปี พ.ศ.2545
พระอธิการพิมล เขมนนฺโท ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ถึงปัจจุบัน

แผนที่วัดเด่นสามัคคี ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่


วัดใกล้เคียงวัดเด่นสามัคคี ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

วัดสุกาวาส ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ

วัดศรีอุทุมพร ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ

วัดบุญฑริกาวาส ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ

วัดมหิงสาวาส ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ