วัดเทพประสิทธิ์ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง

0
2572
วัดเทพประสิทธิ์ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

วัดเทพประสิทธิ์ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดเทพประสิทธิ์ เลขที่ 11 หมู่ 8 บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
วัดเทพประสิทธิ์ บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2350 ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ.

ประวัติวัดเทพประสิทธิ์

วัดเทพประสิทธิ์ หรือวัดต้นเฮือด 200 กว่าปีก่อน พญาพะก่า พบว่าที่นี่มีสภาพดินอุดมสมบูรณ์ จึงมาสร้างหมู่บ้านชื่อบ้านต้นเฮือด เพราะมีต้นเฮือดอยู่มาก ต่อมาครูบาเทพ และครูบาสิทธิคุณ ได้สร้างวัดขึ้น เมื่อ พ.ศ.2350 จึงใช้ชื่อครูบาทั้งสองเป็นชื่อวัด วัดเทพประสิทธิ์ ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ 8 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เดิมชื่อว่า วัดสะหรีต้นเฮือด มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 4 ไร่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีศรัทธา

เจ้าอาวาสวัดเทพประสิทธิ์

พระใบฎีกา สิริพงษ์ สุมงฺคลญาโณ มีลำดับชั้นสมณศักดิ์เป็น พระใบฎีกา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดเทพประสิทธิ์ ประวัติด้านการศึกษาของพระใบฎีกา สิริพงษ์ สุมงฺคลญาโณ พระใบฎีกา สิริพงษ์ สุมงฺคลญาโณ เจ้าอาวาสวัดเทพประสิทธิ์ จบการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรี

ลำดับเจ้าอาวาสวัดเทพประสิทธิ์

พระครูบาเทพ ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่แน่นอน
พระครูบาศิทธิคุณ ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่แน่นอน
พระใบฎีกาสิริพงษ์ สุมฺงคลญาโณ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ถึงปัจจุบัน

แผนที่วัดเทพประสิทธิ์ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


วัดใกล้เคียงวัดเทพประสิทธิ์ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

วัดป่าหมาก ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง

วัดดอนไฟ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง

วัดวรเวทย์วิสิฐ (วัดช่างหม้อ) ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง

วัดจอมทอง ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง