วัดแสนทอง ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย

0
1606

วัดแสนทอง ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดแสนทอง หมู่ที่ 9 บ้านดง ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310
วัดแสนทอง ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2444 ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2516

ประวัติวัดแสนทอง

วัดแสนทอง   ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๓  บ้านดง  หมู่ที่ ๙  ตำบลอมก๋อย  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย   ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา   อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ  ๘๐ วา  จดลำห้วยแม่ต๋อม  ทิศใต้ประมาณ  ๑๑๐ วา  จดทุ่งนา  ทิศตะวันออกประมาณ ๑๕๐ วา จดทุ่งนา

ทิศตะวันตกประมาณ  ๑๒๐ วา จดทุ่งนา  มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๒ แปลง   เนื้อที่  ๑๑ ไร่  ๓ งาน  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย   อุโบสถ  วิหาร  กุฏิ  หอระฆัง ศาลาการเปรียญ  กุฏิรับรอง  โรงครัว  ห้องน้ำห้องส้วม   ปูชนียวัตถุ  มีพระพุทธรูปแสนทอง

วัดแสนทอง  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔  มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า  วัดบ้านดง   ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๑๖  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๕ เมตร  ยาว ๑๐ เมตร

การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม  เปิดสอน พ.ศ. ๒๔๖๘  นอกจากนี้ในวัด   มีห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปแสนทอง

เจ้าอาวาสวัดแสนทอง

การบริหารและการปกครอง   มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

รูปที่ ๑ พระอินต๊ะ  ปญฺญาวํโส  พ.ศ.๒๔๖๘-๒๔๘๓

รูปที่ ๒ พระอุด  จิตฺตวโร  พ.ศ. ๒๔๘๓-๒๔๘๗

รูปที่ ๓ พระต๋าคำ   ถาวโร  พ.ศ. ๒๔๘๗-๒๔๙๒

รูปที่ ๔ พระสว่าง   อริยวํโส   พ.ศ. ๒๔๙๒-๒๔๙๙

รูปที่ ๕ พระอิ่นคำ  อริยวํโส  พ.ศ. ๒๕๐๒

รูปที่ ๖ พระปฐม   จรณธมฺโม  พ.ศ. ๒๕๐๒ – ๒๕๐๔

รูปที่ ๗ พระครูคำปัน   สิริมงฺคโล  พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๑๘

รูปที่ ๘ พระอริการจักรพงษ์ เกสธมฺโม  พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๓

รูปที่  ๙  พระอินสม   ภทฺทจาโร   พ.ศ.  ๒๕๒๔-๒๕๒๖

รูปที่  ๑๐  พระครูสุนทรวิภาต พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๕๗ ( ปัจจุบัน )

ลำดับเจ้าอาวาสวัดแสนทอง

พระครูสุนทรวิภาต (ธมฺมนนฺโท) มีลำดับชั้นสมณศักดิ์เป็น ชั้นพิเศษ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าคณะอำเภอ (จอ.)วัดแสนทอง และยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอ (จอ.) ประวัติด้านการศึกษาของพระครูสุนทรวิภาต (ธมฺมนนฺโท) พระครูสุนทรวิภาต (ธมฺมนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดแสนทอง จบการศึกษาศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) จากสถานบันการศึกษาโรงเรียนผู้ใหญ่ (ชาวเขา) วัดศรีโสดา เมื่อปีการศึกษา พ.ศ.2549

แผนที่วัดแสนทอง ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่


วัดใกล้เคียงวัดแสนทอง ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่