วัดแสนเมืองมาหลวง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่

0
1309
วัดแสนเมืองมาหลวง (วัดหัวข่วง) เลขที่ 175 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มหานิกาย

วัดแสนเมืองมาหลวง (วัดหัวข่วง) ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดแสนเมืองมาหลวง (วัดหัวข่วง) เลขที่ 175 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดแสนเมืองมาหลวง (วัดหัวข่วง) ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ.

ประวัติวัดแสนเมืองมาหลวง

วัดหัวข่วงนี้ แม้ไม่ปรากฎชื่อในเอกสารของล้านนาเก่าๆ แต่ก็ยังมีชื่ออยู่ในทำเนียบวัดของล้านนาในพุทธศตวรรษที่ 24 อย่างน้อยชื่อของวัดคือ วัดหัวข่วง ซึ่งแปลว่า หัวลาน มีความสำคัญที่จะเป็นเครื่องชี้บอกถึงองค์ประกอบของตัวเมืองเชียงใหม่ได้ดีอย่างหนึ่ง

พระเจดีย์ เป็นศิลปกรรมแบบพื้นเมืองของล้านนา ลักษณะเจดีย์ก่ออิฐขนาดใหญ่ 12 เหลี่ยมองค์ระฆังกลม เป็นลักษณของเจดีย์ที่นิยมสร้างกันในพุทธศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นศิลปะผสมระหว่างเชียงแสนกับสุโขทัย หรือในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราช พระเมืองแก้ว ถือว่าเป็นช่วงที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก ซึ่งยังไม่ได้รับการซ่อมแซมดัดแปลงจนหมดคุณค่าทางโบราณคดี อันนับว่าหายากสำหรับโบราณสถานในจังหวัดเชียงใหม่

วิหาร 2 หลัง มีอายุการก่อสร้างเมื่อ พุทธศตวรรษที่ 24 ลงมา ส่วนเจดีย์มีลักษณะการก่อสร้างในสมัยพุทธศตวรรษที่ 21

เจ้าอาวาสวัดแสนเมืองมาหลวง

พระครูสุวัตถิ์ปัญญาโสภิต ปญฺญาวชิโร (ทรงสวัสดิ์ ปญญาวชิโร) หรือ “ครูบาแอ”  มีลำดับชั้นสมณศักดิ์เป็น ทผจล.ชอ. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดแสนเมืองมาหลวง ประวัติด้านการศึกษาของพระครูสุวัตถิ์ปัญญาโสภิต ปญฺญาวชิโร พระครูสุวัตถิ์ปัญญาโสภิต ปญฺญาวชิโร เจ้าอาวาสวัดแสนเมืองมาหลวง

ลำดับเจ้าอาวาสวัดแสนเมืองมาหลวง

แผนที่วัดแสนเมืองมาหลวง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


วัดใกล้เคียงวัดแสนเมืองมาหลวง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วัดเชียงมั่น ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่

วัดหม้อคำตวง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่

วัดควรค่าม้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่

วัดดับภัย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่