วัดโล๊ะปูเลย ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว

0
821
วัดโล๊ะปูเลย ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว

วัดโล๊ะปูเลย ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดโล๊ะปูเลย เลขที่ 136 หมู่ 8 บ้านโล๊ะปูเลย ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วัดโล๊ะปูเลย บ้านโล๊ะปูเลย ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2325 ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2552

ประวัติวัดโล๊ะปูเลย

วัดโล๊ะปูเลย เลขที่ 136 หมู่ที่ 8 บ้านโล๊ะปูเลย ตำบลป่าไหน่เขต 1 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ 32898

อาณาเขตทิศเหนือ -ทิตใต้-ทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก ติดทางสาธารณประโยชน์ทุกด้าน มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 3 แปลง ในพ.ศ. 2545 ทางวัดได้ดำเนินการซื้อที่ดินทิศใต้ของวัดเพิ่มอีก 1 แปลง และทิศตะวันออกของวัด เพิ่มอีก 2 แปลง รวมจำนวน 3 แปลงและรวมที่ดินของวัดมีอยู่อีก จำนวน1 แปลง รวมทั้งหมดจำนวน 4 แปลง ดังนั้นที่ดินของวัดรวมทั้งหมดจำนวน 6 ไร่ 41 ตารางวา

วัดโล๊ะปูเลย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2325 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2552 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ตามประวัติได้แจ้งว่า ได้มีราษฎรชายคนหนึ่งมีชื่อว่า นายตา อินทนนท์ ซึ่งมีภูมิลำเนาเดิมอยู่บ้านแจ่งหัวริน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้ทำการย้ายถิ่นฐานมาตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่ เป็นที่บริเวณโละ (ปูเลย) ซึ่งมีต้นปูเลยขึ้นอยู่มากมาย จึงได้ชักชวนญาติพี่น้องของตนมาสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณที่แห่งนี้ ระยะเวลาที่ผ่านมา จึงทำให้มีประชาชนเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากยิ่งขึ้น

ส่วนนายตา อินทนนท์ หลังจากนั้นก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของบ้านโล๊ะปูเลย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ได้ชักชวนชาวบ้านในหมู่บ้านโล๊ะปูเลยทุกหลังคาเรือนพัฒนาที่เหมาะสม เพื่อสร้างวัดเพราะไม่มีวัดใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยได้สร้างวัด เมื่อปี พ.ศ.2325 เป็นต้นมา ได้ตั้งชื่อว่า “วัดบ้านโละ” หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วัดบ้านโล๊ะปูเลย” ให้ตรงกับคำว่า “โละหรือหนองน้ำ ให้สอดคล้องกับชื่อของหมู่บ้าน (คำว่า “ปูเลย” คือพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งแก้ท้องอืดท้องเฟื้อในขณะนั้นมีอยู่จำนวนมาก)

หลังจากได้สร้างวัดแล้วก็ได้มีพระภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษาได้้้ทำหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสบ้าง ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสบ้าง ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน ต่อมาปีพ.ศ. 2551 ได้ทำการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงชื่อวัดเป็น “วัดโล๊ะปูเลย” เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้านโล๊ะปูเลย ตามประกาศของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องเปลี่ยนแปลงชื่อวัด เมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2551

เจ้าอาวาสวัดโล๊ะปูเลย

พระครูโกวิทธรรมาวุธ ธมฺมธีโร มีลำดับชั้นสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นเอก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดโล๊ะปูเลย และยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบล (จต.) ประวัติด้านการศึกษาของพระครูโกวิทธรรมาวุธ ธมฺมธีโร พระครูโกวิทธรรมาวุธ ธมฺมธีโร เจ้าอาวาสวัดโล๊ะปูเลย จบการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถานบันการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา พ.ศ.2552

ลำดับเจ้าอาวาสวัดโล๊ะปูเลย

พระปัน (เกณฑ์ชัยรัตน์) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2325 ถึงปี พ.ศ.2375
พระกี้ (สุยาติ) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2375 ถึงปี พ.ศ.2400
พระชุมภู (ไม่ทราบฉายา) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2400 ถึงปี พ.ศ.2430
พระดวงดี ญาณสาโร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2430 ถึงปี พ.ศ.2492
พระต๋าคำ โสภิโต ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2492 ถึงปี พ.ศ.2496
พระเสาร์ ญาณสีโล ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2496 ถึงปี พ.ศ.2499
พระเงิน สุนฺทโร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2499 ถึงปี พ.ศ.2501
พระบุญมี สมาหิโต ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2501 ถึงปี พ.ศ.2502
พระอธิการถา อภิวํโส ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2502 ถึงปี พ.ศ.2507
พระสวัสดิ์ ปญฺญาปสุโต ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2507 ถึงปี พ.ศ.2511
พระฉันท์ สจฺจญาโณ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 ถึงปี พ.ศ.2516
พระศุกร์ อภิวณฺโณ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 ถึงปี พ.ศ.2520
พระคำปัน ชุตินฺธโร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 ถึงปี พ.ศ.2522
พระถนอม ถาวโร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 ถึงปี พ.ศ.2533
พระคำปัน ฐิตธมฺโม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 ถึงปี พ.ศ.2534
พระอธิการถนอม ถาวโร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 ถึงปี พ.ศ.2543
พระอธิการอดิศักดิ์ อติเมโท ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ถึงปี พ.ศ.2547
พระครูโกวิทธรรมาวุธ ธมฺมธีโร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ถึงปี พ.ศ.-

แผนที่วัดโล๊ะปูเลย ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วัดใกล้เคียงวัดโล๊ะปูเลย ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วัดสันต๊ะผาบ ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว

วัดม่วงถ้อย ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว

วัดสันยาว ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว

วัดม่วงคำ ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว