หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0
1405
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หอศิลป์ มช. เลขที่ 329 ถนน นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โดยมีเจตนารมณ์ที่จะให้หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม จัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นศูนย์กลางของการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นภาคเหนือ

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 โดยมีเจตนารมณ์ที่จะให้หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม จัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นศูนย์กลางของการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นภาคเหนือ ทั้งในด้านการจัดนิทรรศการ การแสดง จัดประชุม อบรม สัมมนา อนุรักษ์ การให้บริการแก่ชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาด้านศิลปะ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรทางด้านศิลปะต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน

ประวัติ

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หอศิลป์ มช.) ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 โดยมีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงาน หอศิลป์ มช. ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีอาณาบริเวณกว้างขวางและร่มรื่นบนทำเล ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และถนนนิมมานเหมินทร์ เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปะ การแสดง จัดประชุม อบรม อนุรักษ์และสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย นอกจากนี้หอศิลป์ มช. ยังเป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการ ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านศิลปะให้แก่ชุมชนด้วย หอศิลป์ มช. มุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรทางด้านศิลปะต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงมุ่งที่จะส่งสเริมและพัฒนาศิลปะร่วมสมัยในชุมชนเขตภาคเหนือ คตลอดจนประชาชนทั่วไปในพื้นที่ของหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบ่งกลุ่มอาคารเป็น 3 หลัง คือ 1) อาคารหอนิทรรศการ ซึ่งใช้สำหรับจัดกิจกรรมหรือจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแขนงต่างๆประกอบด้วยห้องแสดงงานทั้งหมด 4 ห้อง ห้องประชุม 30 ที่นั่ง 2) อาคารโรงละครขนาดเล็ก 154 ที่นั่ง และ 3) อาคารสำนักงาน

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หอศิลป์ มช.) ตั้งอยู่บนถนนนิมมานเหมินทร์ตรงข้ามสาธารณสุขจังหวัด ใกล้ตลาดต้นพะยอม ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2541 โดยมีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ดูแลและบริหารงาน

บริเวณภายในพื้นที่ของหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบ่งกลุ่มอาคารเป็น 3 หลัง คือ อาคารหอนิทรรศการ อาคารโรงละครขนาดเล็ก 154 ที่นั่ง และอาคารสำนักงาน
หอศิลป์ มช. ถือเป็นสถานที่รองรับงานด้านศิลปะจัดนิทรรศการจัดอบรม สัมมนาอนุรักษ์มรดกทางศิลปกรรมตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทางศิลปกรรมให้แก่ชุมชน เพื่อให้ศิลปะวัฒนธรรมของเชียงใหม่มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เป็นพลังการเรียนรู้ทางเลือกของประชาชน ผ่านกิจกรรมทางสุนทรียศาสตร์

การจัดแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย รวมไปถึงการจัดแสดงดนตรี การแสดง การประชุม สัมมนา การ ฝึกอบรม เวิร์คชอป และการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ที่ตั้ง : เลขที่ 329 ถนน นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน 9.00-17.00น.  หมายเหตุเวลาทำการ : ยกเว้น จันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เบอร์ติดต่อ : 053-218-280

เว็บไซต์ : http://www.finearts.cmu.ac.th/artcenter/en/

Facebook : CMUartcenter Chiangmai

แผนที่หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่