อำเภอดอยสะเก็ด

0
2808

ดอยสะเก็ด (คำเมือง: Lanna-Doi Saket.png) เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด และเป็นอำเภอที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจในลำดับต้นๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นเส้นทางสำคัญที่ผ่านจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังจังหวัดเชียงราย ดอยสะเก็ดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2445 ที่บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย คำว่า “ดอยสะเก็ด” สันนิษฐานว่าเป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่า “ดอยเส้นเกศ” ซึ่งเป็นสถานที่เก็บเส้นพระเกศาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบริเวณใกล้กับตัวอำเภอ

คำขวัญ

“หนองบัวพระเจ้าหลวง แม่กวงเขื่อนใหญ่ ห้วยฮ่องไคร้ศูนย์ศึกษา ล้วนนานาหัตถกรรม”

 ที่ตั้ง

อำเภอดอยสะเก็ดตั้งอยู่ทางตะวันออกของจังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอดอยสะเก็ดแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 14 ตำบล 112 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับที่ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด
(พ.ศ. 2559)
ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2559)
1. เชิงดอย Choeng Doi 13 11,558 4,242
7,316
(ทต. ดอยสะเก็ด)
(ทต. เชิงดอย)
2. สันปูเลย San Pu Loei 15 14,752 14,752 (ทต. สันปูเลย)
3. ลวงเหนือ Luang Nuea 10 6,104 90
6,014
(ทต. ดอยสะเก็ด)
(ทต. ลวงเหนือ)
4. ป่าป้อง Pa Pong 8 4,199 84
4,115
(ทต. ดอยสะเก็ด)
(ทต. ป่าป้อง)
5. สง่าบ้าน Sa-nga Ban 5 2,105 2,105 (ทต. สง่าบ้าน)
6. ป่าลาน Pa Lan 6 2,052 2,052 (ทต. สง่าบ้าน)
7. ตลาดขวัญ Talat Khwan 6 3,976 3,976 (ทต. ตลาดขวัญ)
8. สำราญราษฎร์ Samran Rat 8 3,458 3,458 (ทต. สำราญราษฎร์)
9. แม่คือ Mae Khue 6 5,702 5,702 (ทต. แม่คือ)
10. ตลาดใหญ่ Talat Yai 5 3,602 3,602 (ทต. ตลาดใหญ่)
11. แม่ฮ้อยเงิน Mae Hoi Ngoen 6 3,654 3,654 (ทต. แม่ฮ้อยเงิน)
12. แม่โป่ง Mae Pong 10 5,523 5,523 (ทต. แม่โป่ง)
13. ป่าเมี่ยง Pa Miang 6 3,541 3,541 (ทต. ป่าเมี่ยง)
14. เทพเสด็จ Thep Sadet 8 1,838 1,838 (อบต. เทพเสด็จ)
รวม 112 72,064 70,226 (เทศบาล)
1,838 (อบต.)

สถานที่สำคัญ

 • วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 • วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว
 • หนองบัวพระเจ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตดอยสะเก็ด
 • วัดพระธาตุดอยกู่ (ครูบาศรีวิชัย)

สถาบันการศึกษา

อำเภอดอยสะเก็ด มีสถาบันอุดมศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่ 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตั้งอยู่ที่ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลป่าป้อง ซึ่งเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2551 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และยังเป็นพื้นที่ที่รองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นสำนักงานอธิการบดีของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

นอกจากนั้นแล้วอำเภอดอยสะเก็ด ยังมีโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ คือ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ดังนี้

 • โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)
 • โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง
 • โรงเรียนบ้านป่าป้อง
 • โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก
 • โรงเรียนบ้านแม่คือ

สถานที่ท่องเที่ยว

 • โป่งน้ำร้อน
 • บ้านปางแดง
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
 • น้ำตกห้วยหม้อ
 • น้ำตกป่าสัก
 • วัดพระบาทปางแฟน
 • เขื่อนแม่กวง
 • สวนรุกขชาติดงเย็น
 • น้ำตกห้วยผาตีน
 • สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล