อำเภอสันทราย

0
3391

สันทราย (คำเมือง: Lanna-San Sai.png) เป็นอำเภอหนึ่งในเขตปริมณฑลของนครเชียงใหม่ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นอำเภอที่รองรับความเจริญจากนครเชียงใหม่ ปัจจุบันอำเภอสันทราย มีสถานะเป็นอำเภอขนาดใหญ่ลำดับที่ 2 ของจังหวัดในแง่ของจำนวนประชากร รองจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ สถานประกอบการ ที่มีมากรองจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ การขยายตัวของชุมชนเมืองแม่โจ้ ทำให้อำเภอสันทราย มีความพร้อมทุกๆด้าน ทั้งสถานศึกษา สถานประกอบการ บ้านจัดสรร จากการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อำเภอสันทราย ถูกกำหนดบทบาทให้เป็นอำเภอที่รองรับในด้านแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่

ประวัติ

บริเวณที่ตั้งที่ว่าการอำเภอสันทรายมีลักษณะเป็นเนินทรายเนื่องจากแม่น้ำปิงกับแม่น้ำคาวได้ไหลมาในฤดูฝน และนำทรายมาทับถมบริเวณนี้ทุกปี จนเป็นเนินทรายขนาดใหญ่ ดังนั้น เมื่อทางราชการ ได้กำหนดพื้นที่บริเวณนี้เป็นอำเภอ จึงตั้งชื่อว่า “อำเภอสันทราย” ขึ้นเมื่อวันที่  20 ตุลาคม  2440 ได้สร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเป็นไม้ชั้นเดียวมีมุขด้านหน้า

คำขวัญ

“เกษตรดี สตรีสวย รวยหมาก ของฝากข้าวแต๋น แน่นแฟ้นคุณธรรม”

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอสันทรายมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอแม่แตง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอดอยสะเก็ด
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพง และอำเภอเมืองเชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอแม่ริม

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอสันทรายแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 ตำบล 125 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับที่ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด
(พ.ศ. 2559)[1]
ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2559)[1]
1. สันทรายหลวง San Sai Luang 9 7,191 7,191 (ทต. สันทรายหลวง)
2. สันทรายน้อย San Sai Noi 10 17,875 17,875 (ทต. สันทรายหลวง)
3. สันพระเนตร San Phra Net 7 7,110 1,193
5,917
(ทต. สันทรายหลวง)
(ทต. สันพระเนตร)
4. สันนาเม็ง San Na Meng 12 11,209 11,209 (ทต. สันนาเม็ง)
5. สันป่าเปา San Pa Pao 6 4,471 4,471 (ทต. สันป่าเปา)
6. หนองแหย่ง Nong Yaeng 11 5,554 5,554 (ทต. หนองแหย่ง)
7. หนองจ๊อม Nong Chom 9 18,034 1,697
16,337
(ทม. แม่โจ้)
(ทต. หนองจ๊อม)
8. หนองหาร Nong Han 13 23,569 18,972
4,597
(ทม. แม่โจ้)
(ทต. หนองหาร)
9. แม่แฝก Mae Faek 12 9,129 9,129 (ทต. แม่แฝก)
10. แม่แฝกใหม่ Mae Faek Mai 14 7,909 7,909 (ทต. เจดีย์แม่ครัว)
11. เมืองเล็น Mueang Len 5 3,087 3,087 (ทต. เมืองเล็น)
12. ป่าไผ่ Pa Phai 17 16,276 3,527
1,155
11,594
(ทม. แม่โจ้)
(ทต. สันทรายหลวง)
(ทต. ป่าไผ่)
รวม 125 131,414 131,414 (เทศบาล)

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอสันทรายประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองจ๊อม บางส่วนของตำบลหนองหาร และบางส่วนของตำบลป่าไผ่
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันทรายหลวงทั้งตำบล ตำบลสันทรายน้อยทั้งตำบล บางส่วนของตำบลสันพระเนตร และบางส่วนของตำบลป่าไผ่
เทศบาลตำบลสันพระเนตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันพระเนตร (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง)
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันนาเม็งทั้งตำบล
เทศบาลตำบลหนองจ๊อม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองจ๊อม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้)
เทศบาลตำบลแม่แฝก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่แฝกทั้งตำบล สำนักงานเทศบาลตั้งอยู่ที่บ้านหนองแสะ
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่ทั้งตำบล
เทศบาลตำบลป่าไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าไผ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้และเทศบาลตำบลสันทรายหลวง)
เทศบาลตำบลเมืองเล็น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองเล็นทั้งตำบล
เทศบาลตำบลสันป่าเปา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันป่าเปาทั้งตำบล
เทศบาลตำบลหนองแหย่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแหย่งทั้งตำบล
เทศบาลตำบลหนองหาร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหาร (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้)

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยของรัฐ มีพื้นที่ประมาณ 3,000 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ตำบลหนองหาร
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
โรงเรียนศรีสังวาลย์
โรงเรียนสันทรายหลวง