อำเภอแม่วาง

0
2920

แม่วาง (คำเมือง: Lanna-Mae Wang.png) เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่

ประวัติ

อำเภอแม่วางเป็นอำเภอมาก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2461 ต่อมาในปี พ.ศ. 2477 ทางราชการประกาศยุบอำเภอแม่วาง และอำเภอบ้านแม ตั้งอยู่ที่บ้านเปียง ม.13 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ และต่อมาวันที่ 4 มิถุนายน 2482 ได้ย้ายที่ทำการอำเภอไปตั้งอยู่ที่บ้านสันป่าตอง ม.10 ต.ยุหว่า และเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอสันป่าตองมาจนถึงปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2533 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศตั้งกิ่งอำเภอแม่วางขึ้น และได้มีพระราชกฤษฎีกาตั้งกิ่งอำเภอแม่วาง เป็นอำเภอแม่วาง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2538
อำเภอแม่วางตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ สามารถเดินทางโดยรถยนต์ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ผ่านอำเภอหางดง และแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1013 ที่หน้าตลาดอำเภอสันป่าตอง มีรถยนต์โดยสารประจำทางจากประตูเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ บริการทุกวัน ระยะทางจากจังหวัดเชียงใหม่ ถึงอำเภอแม่วาง ประมาณ 37 กิโลเมตร

คำขวัญ

“แดนหอมหัวใหญ่ พฤกษาลือไกล ท่องไพรแม่วิน งามถิ่นแม่วาง”

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอแม่วางตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสะเมิง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอหางดงและอำเภอสันป่าตอง
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอดอยหล่อและอำเภอจอมทอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอแม่แจ่ม

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอแม่วางแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 58 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับที่ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด
(พ.ศ. 2559)[1]
ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2559)[1]
1. บ้านกาด Ban Kat 9 5,522 2,848
2,674
(ทต. แม่วาง)
(อบต. บ้านกาด)
2. ทุ่งปี๊ Thung Pi 12 4,429 4,429 (อบต. ทุ่งปี๊)
3. ทุ่งรวงทอง Thung Ruang Thong 8 2,371 2,371 (อบต. ทุ่งรวงทอง)
4. แม่วิน Mae Win 19 12,312 12,312 (อบต. แม่วิน)
5. ดอนเปา Don Pao 10 6,991 1,917
5,074
(ทต. แม่วาง)
(อบต. ดอนเปา)
รวม 58 31,625 4,765 (เทศบาล)
26,860 (อบต.)

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอแม่วางประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลแม่วาง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านกาดและบางส่วนของตำบลดอนเปา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านกาด (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแม่วาง)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งปี๊ทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทองทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่วินทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนเปา (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแม่วาง)

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

อำเภอแม่วางประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 90

ชื่อ ตำบล พืชเศรษฐกิจ จำนวนพื้นที่ปลูกร้อยละ ช่วงระยะเวลาการเพาะปลูก (เดือน)
1. บ้านกาด 13 ข้าวเหนียว 80 พ.ค.- ก.ย.
ข้าวเจ้า 5 พ.ค.- ก.ย.
หอมหัวใหญ่ 80 ก.ย.-ก.พ.
ข้าวโพดหวาน 5 x
ลำไย 45 มิ.ย.-ส.ค.
2. ทุ่งปี้ 12 ข้าวเหนียว 80 พ.ค.-ก.ย.
ข้าวเจ้า 5 พ.ค.-ก.ย.
หอมหัวใหญ่ 95 ต.ค.-มี.ย.
ข้าวโพดหวาน 5 x
ลำไย 45 มิ.ย.-ส.ค.
3. ทุ่งรวงทอง 8 เหนียว 80 พ.ค.-ก.ย.
ข้าวเจ้า 5 พ.ค.- ก.ย.
หอมหัวใหญ่ 80 ก.ย.-ก.พ.
ข้าวโพดหวาน 5 x
ลำไย 45 มิ.ย.-ส.ค.
4. แม่วิน 19 ข้าวเหนียว 75 x
ข้าวไร่ 25 พ.ค.- ก.ย.
หอมหัวใหญ่ 35 ก.ย.-ก.พ.
ข้าวโพดหวาน 5 x
ลำไย 75 มิ.ย.-ส.ค. สตอเบอรี่ 20 สค-กพ 5. ดอนเปา 10 ข้าวเหนียว 90 พ.ค.-ก.ย.
ข้าวเจ้า 5 พ.ค.- ก.ย.
หอมหัวใหญ่ 80 ก.ย.-ก.พ.
ข้าวโพดหวาน 5 x
ลำไย 45 มิ.ย.-ส.ค.
ไม้ดอกไม้ประดับ 20 ตลอดทั้งปี

สถานที่ท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติแม่วาง
ลำน้ำแม่วาง
น้ำตกแม่วาง
ปางช้างแม่วาง
น้ำตกสายรุ้ง
อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว
รูปปั้นพระเจ้า 4 ทิศ สำนักปฏิบัติธรรม วัดสัพพัญญู
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ ศาลารวมใจ บ้านกาด
โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแม่เตียน
อนุสาวรีย์ทหารญี่ปุ่น โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
กลุ่มงานหัตถกรรมทำร่มโบราณ บ้านดอนเปา
พื้นที่สวนปลูกหอมหัวใหญ่ เกษตรอินทรีย์ระดับ ช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคม
พื้นที่ไร่ข้าวเหนียว เกษตรอินทรีย์ระดับ ช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน
พื้นที่สวนลำไย เกษตรอินทรีย์ระดับ ช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม
พื้นที่สวนไม้ดอกไม้ประดับ เกษตรอินทรีย์ระดับ ตลอดทั้งปี
สถานีวิจัยระดับโครงการแม่สะป๊อก