โคณบุตร

0
517

วัวตัวหนึ่งเกิดลูกเป็นมนุษย์ชื่อโคณบุตร ส่วนเสือมีลูกชื่อพยัคฆบุตร เด็กทั้งสอง เป็นเพื่อนเล่นกัน อยู่มาวันหนึ่งจึงชวนกันออกจากป่าหิมพานต์เข้า
ไปในเมืองพาราณสี และ ฝึกปั้นหม้อจนมีฝือเก่งกาจ พระยาเจ้าเมืองจึงรับตัวทั้งสอง
ไปเลี้ยงดูเมื่อโตขึ้นจึงได้เป็น เสนาซ้ายขวา พยัคฆบุตรมีจิตริษยา สุดท้ายถูก
แผ่นดินสูบ ส่วนโคณบุตรได้ครองราชย์สมบัติ