4th CMU Chiang MAI Marathon 2019

0
1802
CMU Marathon

งานวิ่ง 4th CMU Chiang Mai Marathon 2019 วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิ่ง : 4th CMU Chiang MAI Marathon 2019
จัดวันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะทาง : 42.195 km / 21.1 km / 10.5 km / Funrun 4.6 km
ราคา : 1050 บาท / 850 บาท / 500 บาท / 400 บาท

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่า และชุมชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย
2. เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

และนำรายได้ส่วนที่เหลือจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้ง 20 คณะ 1 วิทยาลัย และสำนักงานหอพักนักศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนงานวิชาการในมหาวิทยาลัย สำนักงานหอพักนักศึกษา สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ให้การสนับสนุนโครงการและชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่

แผนที่

ประเภท

กำหนดการ

ค่าธรรมเนียม

กติกา

กฏของงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่มาราธอน (CMU Chiang Mai Marathon 2019)

ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันและผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎของการแข่งขันดังต่อไปนี้

 1. การจัดการแข่งขันอยู่ภายใต้กฏหมายของประเทศไทย กติกา และแนวปฏิบัติในการแข่งขันที่ผู้จัดงานคือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดขึ้น ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับในกฏหมาย กติกา และแนวปฏิบัติเหล่านั้น โดยไม่มีเงื่อนไข รวมถึงการรักษามารยาทและน้ำใจของนักกีฬา
 2. กติกาในงานนี้ได้แก่ กติกาการสมัคร กติกาเทคนิคการแข่งขัน และกติกาในการรับรางวัล
 3. ผู้จัดงานจะจัดให้มีการบังคับใช้กติกาต่างๆ ตลอดทั้งการแข่งขัน และตลอดทั้งงาน ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามผู้ปฏิบัติงานหรือกรรมการฝ่ายเทคนิคการแข่งขันที่ได้แสดงตัวเพื่อบังคับใช้กติกาเหล่านั้น เพื่อความปลอดภัยและผลสัมฤทธิ์ของงาน
 4. ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องปฏิบัติตาม แนวปฏิบัติของการวิ่งที่ผู้จัดได้ตั้งขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ผู้ปฏิบัติงาน และชุมชนตลอดเส้นทาง
 5. หากผู้สมัครหรือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ไม่ปฏิบัติตามกฏหมายและกติกาของการแข่งขัน ผู้จัดสามารถสามารถตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขัน หรือเข้าร่วมงานของผู้สมัครได้ โดยไม่มีการคืนเงินค่าสมัครสำหรับกรณีดังกล่าว
 6. ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน และผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีหน้าที่ในการตรวจสอบประกาศกติกาและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ทางผู้จัดงานอาจปรับปรุงขึ้นเพื่อความปลอดภัยและปรับปรุงการจัดงานที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกติกาและแนวปฏิบัติดังกล่าวทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน
 7. ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับความเสี่ยงในการวิ่ง การบาดเจ็บ และการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของตน โดยต้องไม่ฟ้องร้องผู้จัดงานในกรณีใดๆ หากเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินข้างต้น  พร้อมลงลายมือชื่อในการดังกล่าวเป็นหลักฐานให้กับผู้จัดงานจึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมงานและการแข่งขันได้
 8. ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันควรพบแพทย์หรือที่ปรึกษาทางสุขภาพก่อนทำการลงทะเบียน และก่อนวันแข่งขันจริง
 9. ผู้จัดการแข่งขัน ไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้:
  1. อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการสูญเสียชีวิต โดยผู้จัดงานจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
  2. การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล ภายในงานนี้
  3. ความล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้
 10. ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบหรือต้องระวางโทษต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ไม่ว่ากรณีฝึกซ้อมหรือระหว่างเข้าร่วมแข่งขัน
 11. ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง บทความ สถิติการแข่งขัน จัดทำโดยผู้จัดงานหรือผู้ที่ผู้จัดงานมอบหมายเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดงาน และอาจถูกนำเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสาร เป็นต้น นักกีฬาสามารถนำภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของตนเองไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ผู้จัดไม่อนุญาตให้นำภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของงานและการแข่งขันไปใช้ในทางพาณิชย์ ทั้งนี้ช่างภาพอิสระที่นำอุปกรณ์ถ่ายภาพมาถ่ายภาพการแข่งขันเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่ผู้จัดงานมิได้มอบหมาย ไม่อยู่ในความรับผิดชอบและการดูแลของผู้จัดงาน
 12. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรับชุดอุปกรณ์สำหรับแข่งขัน (Race Pack) ได้แก่ Bib, เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน หรือชิปสำหรับระบุตำแหน่ง (เฉพาะในบางรุ่น) ตลอดจนเอกสารและอุปกรณ์อื่นๆ ในวัน เวลาที่ประกาศ หากผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่มารับชุดอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าชุดอุปกรณ์เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการการแข่งขัน ซึ่งสามารถแจกจ่าย นำไปใช้งานต่อ หรือทำลายตามความเหมาะสม
 13. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้บริการฝากของ ผู้จัดการแข่งขันไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความสูญหายหรือ เสียหาย ต่อทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

 

กติกาการสมัคร

 1. ผู้จัดงานจะรับสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์หรือเว็ปไซต์ที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น ทั้งนี้เป็นสิทธิของผู้จัดงานที่จะอนุญาตให้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกิติมศักดิ์จากองค์กรที่ร่วมจัดงานให้เข้าร่วมการวิ่ง
 2. ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องกรอกใบสมัครลงทะเบียนออนไลน์และให้ข้อมูลที่เป็นความจริงตามร้องขอให้แก่ผู้จัดงาน และยอมรับเงื่อนไขในกฏหมาย กฏของงาน กติกา และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ประกาศไว้ระหว่างการสมัคร หรือที่ได้รับการปรับปรุงระหว่างการจัดงาน
 3. ผู้ที่ผ่านการกรอกใบสมัครลงทะเบียนออนไลน์แล้ว ต้องชำระเงินในช่องทางที่ได้รับแจ้งภายในเวลา 48 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการยืนยันการรับสมัคร จึงจะถือว่าการลงทะเบียนเป็นผลสำเร็จ มิฉนั้นระบบรับสมัครจะตัดสิทธิการสมัครนั้นทิ้งไป ผู้ที่ต้องการสมัครอีกครั้ง ต้องดำเนินการสมัครใหม่
 4. ผู้จัดงานอาจปฏิเสธการสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครในกรณีที่มีเหตุผลสมควร อาทิ ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง เหตุผลทางสุขภาพ เหตุผลความปลอดภัย หรือสำหรับกรณีที่ผู้สมัครซึ่งไม่อ่าน หรือ ไม่ยอมรับในกฏ กติกาและแนวปฏิบัติของงาน
 5. ห้ามสมัครซ้ำโดยผู้สมัครเดียวกัน หรือใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทนตน
 6. ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเมื่อสมัครลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครตามกำหนดเวลา เป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันแล้ว จะไม่สามารถโอนย้ายสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันได้ และผู้จัดจะไม่พิจารณาคืนเงินค่าสมัครนั้นให้แก่ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
 7. ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร
 8. ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการสมัครภายหลังยืนยันข้อมูลแล้ว ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครอย่างถี่ถ้วน
 9. คอมพิวเตอร์ แลปท็อป แท็ปเล็ต โทรศัพท์มือถือ และระบบปฏิบัติการต่างๆ (Operating Systems) ของอุปกรณ์เหล่านั้นที่ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันใช้สมัครผ่านระบบที่ผู้จัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้ให้ อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการสมัครหรือการส่งผ่านข้อมูลการสมัครทางอิเลคโทรนิกส์ผิดพลาดได้ ผู้จัดจะไม่มีหน้าที่ให้ความรับผิดชอบในการทำงานสำหรับอุปกรณ์เหล่านั้นของผู้สมัคร และไม่มีหน้าที่ในการให้ความรับผิดชอบต่อการล่าช้าอันเกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอันอาจเกิดขึ้นในระหว่างการสมัครลงทะเบียนและการชำระเงิน
 10. ในการส่งข้อมูลยืนยันการรับสมัคร หรือ หมายเลขการรับสมัคร หรือข้อมูลอื่นๆ ผู้จัดงานจะใช้ข้อมูลของผู้สมัครที่ให้ไว้ในระบบรับสมัครเท่านัน ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบกรณีที่อีเมลที่แจ้งไว้ไม่ถูกต้อง ผู้สมัครมีหน้าที่ให้ข้อมูลอีเมลของตนให้ถูกต้องในระบบรับสมัคร
 11. เนื่องจากผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันมีจำนวนมาก ผู้จัดงานอาจไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะหรือผลการสมัครได้เป็นรายบุคคลได้ทุกครั้งเมื่อร้องขอ
 12. ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันที่ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์และชำระเงินแล้ว ต้องมาลงทะเบียนรับหมายเลข วิ่งและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเข้าร่วมการแข่งขันด้วยตัวเอง ณ วัน เวลา สถานที่ที่ผู้จัดนัดหมาย  การมอบหมายให้ผู้อื่นมารับแทน ผู้ที่มารับแทนจะต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ตของผู้สมัครที่ออกโดยหน่วยงานราชการพร้อมรับรองสำเนา ตามหมายเลขการรับสมัครที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
 13. ผู้จัดงานจะไม่อนุญาตให้ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ในวันแข่งขัน หรือนอกเวลา สถานที่ที่กำหนดไว้
 14. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัดงาน หรือภัยธรรมชาติ
 15. ผู้จัดการแข่งขันจะไม่มีการชดเชยค่าเสียหาย หรือรับผิดชอบใดๆต่อการโต้แย้งอันเนื่องจากการกรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ครบตามเงื่อนไขของผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
 16. ผู้จัดงานได้มอบหมายให้กรรมการฝ่ายลงทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการให้เป็นไปตามกติกานี้ ผู้สมัครและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องปฏิบัติตามข้อวินิจฉัยของกรรมการ
 17. วันรับสมัครลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคือวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ผ่านเว็ปไซต์ http://www.cmumarathon.com กระทั่งครบจำนวนตามที่ผู้จัดงานได้ตั้งเป้าหมายไว้ หรือก่อนครบจำนวนที่ผู้จัดงานเห็นสมควร
 18. วันรับลงทะเบียนรับหมายเลขและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเข้าร่วมการแข่งขัน กำหนดไว้คือวันที่ 8 และ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 ถึง 19:00 น. ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เท่านั้น ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันที่ไม่ได้มารับหมายเลขและอุปกรณ์ดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขัน
 19. ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องติดตามข้อมูลการรับสมัครและการแข่งขันที่อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยตลอด เพื่อวัตถุประสงค์และสวัสดิภาพของการแข่งขัน
 20. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ใช้หมายเลขแข่งขันของผู้อื่นไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล และผู้จัดจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่อผู้เข้าร่วมงานโดยมิได้ลงทะเบียนและชำเงินค่าสมัครในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

กติกาการแข่งขัน

 1. ผู้จัดงานไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันฝ่าฝืนกติกา กฎหมาย รวมถึงข้อวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการแข่งขันหรือบุคลากรของการแข่งขันที่ได้รับมอบหมาย ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน ผู้จัดงานอาจไม่อนุญาตให้ร่วมงาน หรือเข้าร่วมแข่งขัน หรือตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify) ได้
 2. หากมีเหตุผลที่สมควร ผู้จัดการแข่งขันสงวนสิทธิ์ในการจำกัด หรือปฏิเสธ การเข้าแข่งขันโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
 3. ผู้จัดงานมอบหมายให้กรรมการฝ่ายเทคนิคการแข่งขันเป็นตัวแทนของผู้จัดงานเป็นผู้จัดการแข่งขัน มีหน้าที่รักษากติกาการแข่งขันนี้
 4. ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ทำการเริ่มการแข่งขันก่อนเวลาปล่อยตัวที่กำหนดตามประเภทระยะทางที่สมัคร หรือสัญญาณจากผู้จัดการแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน
 5. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเข้าสู่บริเวณปล่อยตัวตามประเภทและกลุ่มเวลาที่คาดว่าจะใช้ด้วยตนเอง ตามที่ระบุไว้ตอนสมัคร และระบุเป็นอักษรไว้บนหมายเลขวิ่ง การไม่เข้าบริเวณปล่อยตัวที่กำหนดไว้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกติกาการแข่งขัน
 6. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเริ่มวิ่งไปพร้อมกับกลุ่มปล่อยตัว การเริ่มวิ่งจากจุดสตาร์ทหลังปล่อยตัวเกิน 15 นาทีจะถือว่าลงแข่งขันผิดประเภทการแข่งขัน หรือผิดกติกาการแข่งขัน และตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify)
 7. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องติดหมายเลขวิ่งไว้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนหรือตามที่กรรมการฯแนะนำ ผู้จัดงานไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ไม่ติดหมายเลขวิ่งผ่านจุดปล่อยตัว และเข้าสู่เส้นชัย
 8. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด อาศัยป้าย สัญลักษณ์บอกทาง ลูกศร ริบบิ้น หรือเครื่องหมายอื่นๆ ที่จัดเตรียมไว้ให้ ห้ามใช้ทางลัด
 9. การช่วยเหลือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน สามารถทำได้เฉพาะในบริเวณจุดพักเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามคอยช่วยเหลือผู้เข้าร่วมการแข่งขันบนเส้นทางการแข่งขัน ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน
 10. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องออกจากการแข่งขันโดยทันที เมื่อผู้จัดการแข่งขันมีคำสั่งให้ยุติการแข่งขัน หรือในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้เวลาเกินกว่าที่กำหนด โดยกรรมการฝ่ายเทคนิคจะได้กำหนดเวลาของการแข่งขันแต่ละประเภท (Cut-off Time) และประกาศให้ทราบต่อไป
 11. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องไม่แต่งกายหรือมีอุปกรณ์ใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันอื่น
 12. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องไม่แต่งกายอย่างไม่เหมาะสมอันสร้างความไม่สบายใจแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันอื่นหรือผู้เข้าชม เช่น ไม่สุภาพ โป๊ เปลือย แสดงความเห็นทางการเมือง ลบหลู่ศาสนาหรือความเชื่อ โฆษณาสินค้า โฆษณาชวนเชื่อ เป็นต้น
 13. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องไม่ใช้อุปกรณ์หรือเสียงที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นสัญญาณปล่อยตัว
 14. ผู้จัดงานไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันนำจักรยาน, สเก็ต, รถเข็นเด็ก, รถเข็น, รองเท้าที่ติดลูกล้อ หรือ อุปกรณ์การวิ่งใด ๆ ที่มีลูกล้อ มาใช้ในการแข่งขันโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกเหนือไปจากอุปกรณ์ข้างต้นที่ผู้จัดได้จัดเตรียมไว้ อาทิ รถจักรยานพยาบาล ที่ให้บริการในกรณีมีเหตุจำเป็นหรือฉุกเฉินบนเส้นทางแข่งขัน
 15. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่กระทำการใดๆ ซึ่งทำให้เกิดการล่าช้าในการแข่งขัน หรือกีดขวางการเข้าเส้นชัย
 16. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องหยุดหรือหลีกทางให้ยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือฉุกเฉิน
 17. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ควบคุมเส้นทาง หรือกรรมการที่มีหน้าที่จัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
 18. การตัดสินรางวัลในแต่ละรุ่นใช้ระบบเวลาแบบ GUN Time จากระบบบันทึกเวลาของผู้จัดการแข่งขัน อาศัยชิปในการจับเวลาและตรวจสอบการผ่านจุดตรวจสอบ (Check Point) โดยอาจจะมีการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการภายหลังผู้เข้าร่วมการแข่งขันเข้าเส้นชัยในการแข่งขันแต่ละประเภท และจะจัดให้มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการโดยกรรมการฝ่ายเทคนิคในที่สุด
 19. กติกาอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในกติการนี้ ผู้จัดงานอาจจะอ้างตามกติกาและกฎข้อบังคับตามสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF)
 20. การโต้แย้งและการอุทธรณ์สำหรับผู้ได้รับรางวัล ต้องกระทำภายใน 30 นาทีนับแต่มีการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องทำการวางเงินมัดจำ 1,000 บาท ก่อนการอุทธรณ์ โดยผู้จัดการแข่งขันจะทำการคืนให้ภายหลังจากการตัดสินเสร็จ
 21. คำตัดสินของกรรมการฝ่ายเทคนิคอันเป็นข้อวินิจฉัยจะถือว่าสิ้นสุด

 

กติกาในการรับรางวัล

 1. 1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องทำการรับเหรียญรางวัลทันทีที่เสร็จสิ้นการแข่งขัน ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ให้
 2. 2. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัลใดๆ ให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ติดตั้งไมโครชิปสำหรับติดตามเวลาผิดพลาด
 3. 3. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วย งานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล
 4. 4. ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต้องติดต่อรับรางวัลในวันจัดงานคือวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น หากไม่มารับรางวัลตามที่กำหนดไว้  ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิในการพิจารณาหรือตัดสิทธิ์การรับรางวัลดังกล่าว

As there are total of 7,707 runners joining our race this year, and safety is always our first priority, so, we need to move the start time of “mini marathon” forward from 6:00 am. to 5:30 am. That is to decrease the overcrowding at Phu Come intersection, where the majority of half marathon runners would have to share the running lane with mini marathon runners.

We will send an email of this announcement to all runners soon. Thank you for your understanding.

We are truly sorry for any inconvenience caused.

-CMU Marathon Team member-

เนื่องด้วยจำนวนคนที่มากขึ้นแล้ว โดยสรุปจำนวนนักวิ่งทั้งหมดล่าสุดอยู่ที่ 7,707 ท่าน (ตัวเลขลดลงจากยอดเมื่อเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากสมัครซ้ำ และไม่ชำระเงินตามกำหนด)

ทางทีมงานได้พิจารณาถึงจำนวนนักวิ่งที่เพิ่มมากขึ้น และได้หารือกับทางเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนแล้ว

เพื่อลดปัญหาความแออัดของนักวิ่งในบริเวณช่วงจุดแยกภูคำ ของนักวิ่งฮาล์ฟ มาราธอน ที่จะกลับตัวมาเจอกันขบวนนักวิ่งมินิมาราธอน ที่มีจำนวนมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เกือบ 1 เท่าตัว เราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเวลาการปล่อยตัว จากเวลา 6:00 เป็น 5:30 น. (เลื่อนเวลาขึ้น 30 นาที)

ทั้งนี้เราได้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักสำคัญในการพิจารณาการเลื่อนการปล่อยตัวของระยะมินิมาราธอน และจะทยอยแจ้งเข้าอีเมลล์ของนักวิ่งทุกท่าน ถึงกำหนดการณ์การปล่อยตัวใหม่อีกครั้งในไม่ช้า

ทางเราต้องขออภัยนักวิ่งทุกท่านที่เรามีความจำเป็นต้องเลื่อนการปล่อยตัวของระยะดังกล่าวด้วย

ขออภัยเป็นอย่างสูง
-ทีมงาน มช.มาราธอน-

ฮัลโหลววว แอดมีข่าวดีกะ ข่าวร้ายจะบอก….
อย่างที่รู้ ๆ กันดี ว่าตั้งแต่ปีที่ 2 เราแจกบัฟให้กับนักวิ่งฟูล ฮาฟ มาตลอด ปีที่แล้ว เราก็แจกมินิด้วย มันเหมือนเป็นประเพณีไปแล้วเนอะ สำหรับนักวิ่ง ที่มาวิ่งกับเรา
ปีนี้ อยากจะบอกว่า เรามีบัฟให้สำหรับฟันรันด้วยยย สีชมพูฟรุ้งฟริ้ง เหมาะกับระยะฟรุ้งฟริ้งอย่างฟันรัน
แต่ในทางกลับกัน ด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง แอดอยากจะบอกว่า ปีนี้ อาจจะเป็นปีสุดท้าย ที่พวกเราจะได้แจกบัฟให้กับนักวิ่งที่มาเข้าร่วมงานกันนะครับ
ขอแสดงความยินดี กับนักวิ่งทุกท่าน ที่ได้เข้ามาร่วมการแข่งขันของพวกเราในเดือนหน้านี้ และได้รับ ผ้าบัฟ ที่เราตั้งใจทำให้ทุก ๆ คน ส่วนปีต่อไปนั้น จะเป็นอะไร ก็คอยลุ้นเอานะครับ 🙂

มช มาราธอน เราครบ 4 ปีแล้ว ถ้าเป็นนักศึกษา ก็เรียนกันจะจบแล้วล่ะ

ไม่แปลกที่ ปีืี่ 4 จะเป็นปีที่คิดถึงอะไรเก่า ๆ ย้อนรำลึกไปในวันแรก ที่เราได้กลับมายังมหาวิทยาลัยแห่งนี้ สิ่งแรกที่เราพบเจอคงหนีไม่พ้นประตูหน้ามอของเรา (ถ้าไม่เข้าทางอื่นกันนะ) วันแรกที่เราวิ่งขึ้นดอย กลับลงมา เราก็เจอประตูแห่งนี้ รอต้อนรับเราอยู่เสมอ

วันรับปริญญา บัณฑิต​เกือบทุกคน ก็มาถ่ายรูปกับประตูหน้ามอเสมอ

ดังนั้น คงไม่มีข้อกังขาใด ๆ ที่เราจะไม่เอาประตูแห่งความทรงจำดี ๆ ของเด็กมช. มาบันทึกไว้ในเหรียญแห่งความทรงจำ ปีแห่งการย้อนรำลึกปีนี้

ให้เหรียญนี้แทนความทรงจำดี ๆ ที่เรามีให้แก่กัน ทั้งศิษย์เก่า และผู้มาเยือนทุกคน เราหวังว่าจะได้มอบความทรงจำดี ๆ ให้แก่ทุกคนที่วิ่งเข้าเส้นชัยในวันที่ 10 กพ. นี้นะครับ

แล้วพบกันนะครับผม 🙂

ติดต่อสอบถาม
https://www.facebook.com/cmumarathon/

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/cmumarathon/