AGGIE CMU RUN 2019 – 9 พฤศจิกายน 2562

0
1632
AGGIE CMU RUN 2019 เกษตร มช. มินิมาราธอน 2562 วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 11km | 3.5km

AGGIE CMU RUN 2019 เกษตร มช. มินิมาราธอน 2562 วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

ชื่อรายการ : AGGIE CMU RUN 2019 เกษตร มช. มินิมาราธอน 2562
จัดวันที่ : วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562
สถานที่ : ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ระยะทาง : 11km | 3.5km
ค่าสมัคร : 500 THB | 500 THB

ความสนุกสุขสันต์ทั้งมินิ 11 กม. และฟันรันเก็บผักเก็บไข่ 3.5 กม.
บรรยากาศ ทัศนียภาพ และการดูแลที่ทุกท่านได้เคยสัมผัสที่ผ่านมา
พร้อมกับการวิ่งครั้งที่ 2 ของการสะสมเหรียญ Aggie CMU Serie
มาตรฐานงานวิ่งคุณภาพที่คุณจะได้สัมผัสกับเส้นทางวิ่งแห่งความสุข อาหารล้นๆ และความประทับใจในเส้นทางวิ่ง

วัตถุประสงค์

เพื่อระดมทุนสนับสนุนการจัดการศึกษา พัฒนางานวิชาการ
และส่งเสริมนโยบาย “Go for Smart Agriculture” ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ให้บรรลุผลสำเร็จ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการผลิตบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์
และพัฒนาวิชาการด้านการเกษตรของประเทศชาติในภาพรวม

ประเภทและรุ่นอายุ

AGGIE CMU RUN 2019 เกษตร มช. มินิมาราธอน 2562 วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

แผนที่

AGGIE CMU RUN 2019 เกษตร มช. มินิมาราธอน 2562 วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

AGGIE CMU RUN 2019 เกษตร มช. มินิมาราธอน 2562 วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

กำหนดการ

AGGIE CMU RUN 2019 เกษตร มช. มินิมาราธอน 2562 วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

กติกา

คุณสมบัติสมัคร

1. มีอายุตามกลุ่มแต่ละประเภทที่กำหนดไว้ โดยถือตามหลักฐานของราชการที่มีรูปถ่ายของผู้สมัครติดอยู่ โดยนับปีพุทธศักราชเป็นหลัก

2. ต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยอันตรายเกี่ยวกับการออกกำลังกาย

กติกาของงานซึ่งผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับและปฏิบัติตาม

1. กติกาของงานสอดคล้องกับกฎหมาย

2. นอกจากกติกาของงานแล้ว ยังประกอบด้วยกติกาการแข่งขัน และกติกาในการสมัคร

3. นักวิ่งผู้เข้าร่วมจะถูกปฏิบัติตามข้อควรระวังของผู้จัดงานเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมเกิดความปลอดภัย และผู้เข้าร่วมจะทำการวิ่งโดยยอมรับความเสี่ยงของตนเอง และผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบหรือต้องระวางโทษต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ไม่ว่ากรณีฝึกซ้อมหรือระหว่างเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมควรพบแพทย์หรือที่ปรึกษาทางสุขภาพก่อนทำการลงทะเบียน และก่อนวันแข่งขันจริง

4. ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้:

(ก) ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)

(ข) การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล

(ค) การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้

5. เพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของการจัดงาน ผู้จัดจะจัดให้มีการจัดการและกฎระเบียบที่เหมาะสมในบริเวณจัดการแข่งขัน

6. ขอให้นักวิ่งปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้จัดและกรรมการ มิฉะนั้น อาจถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ร่วมการแข่งขัน

7. นักวิ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบประกาศต่าง ๆ จากทางผู้จัดทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน

8. ภาพ ถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง บทความ สถิติการแข่งขัน เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัด และอาจถูกนำเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสาร เป็นต้น นักกีฬาสามารถนำภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของตนเองไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ผู้จัดไม่อนุญาตให้นำภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของงานและการแข่งขันไปใช้ในทาง พาณิชย์

กติกาการแข่งขัน

การแข่งขันถือตามกฎของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ (I.A.A.F) และการตัดสินของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคฯ ถือเป็นเด็ดขาด ผู้จัดไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเข้าวิ่งในสนามแข่งโดยละเมิดกติกา กฎหมาย และคำสั่งต่างๆ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ปฏิบัติตาม ผู้จัดอาจไม่อนุญาตให้ร่วมงาน หรือเข้าร่วมแข่งขัน หรือตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify)

1. ผู้จัดการแข่งขันสงวนสิทธิ์ในการจำกัด หรือปฏิเสธ การเข้าแข่งขันโดยไม่มีเงื่อนไข

2. ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ทำการเริ่มการแข่งขันก่อนเวลาปล่อยตัวที่กำหนดตามประเภทระยะทางที่สมัคร หรือสัญญาณจากผู้จัดการแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน

3. ต้องเข้าบริเวณปล่อยตัวตามกลุ่มเวลาที่คาดว่าจะใช้ตามที่ระบุไว้ตอนสมัคร และระบุเป็นอักษรไว้บนหมายเลขวิ่ง การไม่เข้าบริเวณปล่อยตัวตามโซนอักษรที่กำหนดไว้ถือว่าผิดกติกาการแข่งขัน

4. ต้องเริ่มวิ่งไปพร้อมกับกลุ่มปล่อยตัว การเริ่มวิ่งจากจุดสตาร์ทหลังปล่อยตัวเกิน 15 นาทีจะถือว่าลงแข่งขันผิดประเภทการแข่งขัน หรือผิดกติกาการแข่งขัน และตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify)

5. ต้องติดหมายเลขวิ่งไว้ให้เห็นได้อย่างชัดเจน ผู้จัดไม่อนุญาตให้นักวิ่งที่ไม่ติดหมายเลขวิ่งผ่านจุดปล่อยตัว และเข้าสู่เส้นชัย

6. ต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด (ตามลูกศร ริบบิ้น และป้าย/สัญลักษณ์บอกทาง) ห้ามใช้ทางลัด

7. การช่วยเหลือนักวิ่ง สามารถทำได้เฉพาะในบริเวณจุดพักเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามคอยช่วยเหลือนักวิ่งบนเส้นทางการแข่งขัน

8. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องออกจากการแข่งขันโดยทันที เมื่อผู้จัดการแข่งขันมีคำสั่งให้ยุติการแข่งขัน

9. ไม่แต่งกายหรือมีอุปกรณ์ใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อนักวิ่งอื่น

10. ไม่แต่งกายอย่างไม่เหมาะสมอันสร้างความไม่สบายใจแก่นักวิ่งอื่นหรือผู้เข้าชม เช่น ไม่สุภาพ โป๊ แสดงความเห็นทางการเมือง ลบหลู่ศาสนาหรือความเชื่อ โฆษณาสินค้า โฆษณาชวนเชื่อ เป็นต้น

11. ไม่ใช้อุปกรณ์หรือเสียงที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นสัญญาณปล่อยตัว

12. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมนำจักรยาน, สเก็ต, รถเข็นเด็ก, รถเข็น, รองเท้าที่ติดลูกล้อ หรือ อุปกรณ์การวิ่งใด ๆ ที่มีลูกล้อ ซึ่งมาจากผู้จัด หรือ พาหนะพยาบาล วิ่งบนเส้นทางแข่งขัน

13. ไม่กระทำการใดๆ ซึ่งทำให้เกิดการล่าช้าในการแข่งขัน หรือกีดขวางการเข้าเส้นชัย

14. หยุดหรือหลีกทางให้ยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือฉุกเฉิน

15. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ควบคุมเส้นทาง หรือกรรมการจัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

16. นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วย งานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล

17. คำตัดสินของผู้ชี้ขาดถือว่าสิ้นสุด ทั้งนี้การโต้แย้งและการอุทธรณ์สำหรับผู้ได้รับรางวัล ต้องกระทำภายใน 30 นาทีนับแต่มีการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องทำการวางเงินมัดจำ 1,000 บาท ก่อนการอุทธรณ์ โดยผู้จัดการแข่งขันจะทำการคืนให้ภายหลังจากการตัดสินเสร็จ

18. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรับชุดอุปกรณ์สำหรับแข่งขัน (Race Pack) ได้แก่ Bib, เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน ตลอดจนเอกสารและอุปกรณ์อื่นๆ ในวัน เวลาที่ประกาศ หากผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่มารับชุดอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าชุดอุปกรณ์เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการการแข่งขัน ซึ่งสามารถแจกจ่าย นำไปใช้งานต่อ หรือทำลายตามความเหมาะสม

19. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องทำการรับเหรียญรางวัลทันทีที่เสร็จสิ้นการแข่งขัน

20. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้บริการฝากของ ผู้จัดการแข่งขันไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความสูญหาย เสียหาย ต่อทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

กติกาการสมัคร

ผู้จัดอาจปฏิเสธไม่รับสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครสำหรับผู้สมัครซึ่งไม่อ่านและตกลงยอมรับในกติกาของงาน และกติกาการแข่งขัน ทั้งนี้นักวิ่งผู้เข้าร่วมต้องกรอกแบบฟอร์มรับสมัครที่เป็นทางการ หรือผ่านระบบสมัครออนไลน์ และให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อผู้จัดงาน และยอมรับเงื่อนไข

1. ห้ามสมัครซ้ำโดยผู้สมัครเดียวกัน หรือใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทนตน

2. เมื่อลงทะเบียนแล้ว ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ไม่สามารถโอนย้ายสิทธิ์ ในการเข้าร่วมได้

3. ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร

4. ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการสมัครภายหลังยืนยันข้อมูลแล้ว ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครอย่างถี่ถ้วน

5. คอมพิวเตอร์ แลปท้อป แท้ปเล็ต โทรศัพท์มือถือ และระบบปฏิบัติการต่างๆ (Operating Systems) ของอุปกรณ์เหล่านั้นบางประเภท อาจทำให้การสมัครผิดพลาดได้ ผู้จัดไม่สามารถรับผิดชอบการทำงานสำหรับทุกอุปกรณ์ได้ และไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้าอันเกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอันอาจเกิดขึ้น

6. ผู้จัดไม่รับผิดชอบกรณีที่อีเมลที่แจ้งไว้ไม่ถูกต้อง ผู้สมัครมีหน้าที่เข้าตรวจสอบอีเมลหรือเว็บไซต์เอง

7. เนื่องจากผู้สมัครมีจำนวนมาก ผู้จัดอาจไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะหรือผลการสมัครได้เป็นรายคน

8. นักวิ่งที่ใช้หมายเลขแข่งขันของผู้อื่น ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล และผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆ ทั้งสิ้นถ้าผู้ สมัครที่มอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าร่วมแข่งขันแทน

9. การมอบอำนาจให้ผู้อื่นลงทะเบียนรับหมายเลข วิ่งและอุปกรณ์แทน จะต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/พาสปอร์ตของผู้สมัครที่ออกโดยหน่วย งานราชการพร้อมรับรองสำเนา ซึ่งมีหมายเลขตามที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

10. ไม่มีการลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ในวันแข่งขัน

11. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ ผู้จัดการแข่งขันจะไม่มีการชดเชยค่าเสียหาย หรือรับผิดชอบใดๆต่อการโต้แย้งอันเนื่องจากการกรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ครบตามเงื่อนไข

การประท้วง

1. ประท้วงได้เฉพาะคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

2. ประท้วงได้ภายในเวลาหลังจากเข้าเส้นชัยไม่เกิน 30 นาที

3. ผู้มีสิทธิ์ประท้วงคือ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น

4. ผู้ประท้วงต้องวางเงินประกันเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท

การติดหมายเลขประจำตัว

ผู้เข้าแข่งขันทุกประเภทต้องติดหมายเลขประจำตัวที่บริเวณหน้าอก โดยนำบัตรไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับแผ่นหมายเลขประจำตัว หมายเลขประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน เป็นสิ่งชี้บอกประเภท รุ่น อายุ ในการแข่งขัน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัล ในกรณีแผ่นป้ายหมายเลขชำรุด สูญหาย หรือพับติด อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นผู้เข้าแข่งขันกลุ่มใด)

วิ่งวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562
บริเวณ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ จ.เชียงใหม่
พิกัด 18°45’44.4″N 98°55’55.4″E

ค่าสมัคร
ระยะทาง 11 กิโลเมตร ราคารอรายละเอียด
ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ราคารอรายละเอียด

31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.09 น.
เตรียมตัวให้พร้อม ใจจดจ่อกับหน้าเว็บรับสมัคร 📌

การสมัครครั้งนี้จะไม่เหมือนปีที่ผ่านมา
เราจะสมัครที่เว็บไซต์
http://www.aggiecmurun.com
ขั้นตอนการรับสมัครตามรูปภาพ ดังนี้ค่ะ

📢 ทีมงานขอขอบคุณนักวิ่งที่ให้ความสนใจร่วมกิจกรรม Farm & Fun Run ระยะ 3.56 กิโลเมตร ขณะนี้มีนักวิ่งสมัครเข้ามาครบตามจำนวนแล้ว ขออนุญาตปิดรับสมัครในประเภทนี้ แต่ในส่วนของระยะมินิมาราธอน 11.21 กิโลเมตร ยังเปิดรับนักวิ่งอยู่ครับ 🥰

เตรียมตัวพบกับ AGGIE CMU RUN 2019 กับ Mini Marathon ระยะทาง 11 km ชิงถ้วยรางวัล จากคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Farm & Fun Run ระยะทาง 3.56 km 🌱🍃🎋🌾

บรรยากาศ ทัศนียภาพ และการดูแลที่ทุกท่านได้เคยสัมผัสใน 2 ครั้งที่ผ่านมา พร้อมกับการวิ่งครั้งที่ 2 ของการสะสมเหรียญ Aggie CMU Serie
———————————————————————————

🥇 สิทธิพิเศษสำหรับนักวิ่ง AGGIE CMU RUN 2018 เตรียมรับบัตรเชิญทาง E-mail เดิมที่เคยสมัคร
เพื่อลงทะเบียนวิ่ง และสะสมเหรียญต่อเนื่องในปีนี้!!

———————————————————————————

ทีมงานยกระดับการวิ่งในครั้งนี้ ด้วยระบบจับเวลา
แบบ Timing Chip สนับสนุนโดย บริษัท บานาน่า ซอฟท์แวร์ จำกัด 😍

———————————————————————————

📌 รายละเอียดและการสมัครสามารถติดตามได้ทาง
เพจ facebook: AGGIE CMU RUN
และเว็บไซต์ www.aggiecmurun.com นะคะ 😁😁