DOGMA YARD

0
201

DOGMA YARD on 20 May – 2 July 2023 Starting 18.00 at Gallery Seescape

DOGMA YARD

on 20 May – 2 July 2023 Starting 18.00

at Gallery Seescape

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 นี้
แกลเลอรี่ ซีสเคป ขอเชิญทุกท่านร่วมนิทรรศการ “Dogma yard” โดย ศรชัย พงษ์ษา ศิลปินร่วมสมัยไทยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ผู้ร้อยเรียงประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ศาสนาและทูตผี เข้ากับพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ในปัจจุบัน
เราอยากชวนให้คุณได้สำรวจสภาวะของการต่อรองระหว่างสองศาสนาที่ซึ่งพฤติกรรมในอดีต นั้นถูกเชื่อมโยงมายังปัจจุบัน ศิลปินชี้ให้เห็นลมหายใจของอารยธรรม ลัวะ ในอดีตที่ยังคงมีอยู่ในลักษณะของชนกลุ่มน้อย เพื่อหาเหตุผลประกอบกับความย้อนแย้งระหว่างพุทธกับผี อันได้ปะทะและผสานกลมกลืน
May 20, 2023
Gallery Seescape invites you to “Dogma yard” exhibition by Sornchai Phongsa – Thai contemporary artist that has been recognized internationally. His artworks have connected between history, beliefs, religions and spirit ghost with human social behavior in the present.
We would like to invite you to explore condition of negotiations, where past behavior is linked to the present. In order to find reasons, coupled with the controversy between Buddhism and Animism.

The Location : Gallery Seescape