Music in the Garden Sunday July 24 2022

0
299
Music in the Garden on Sunday July 24 2022 at Simple Pleasures Cafe

Music in the Garden on Sunday July 24 2022 at Simple Pleasures Cafe

Music in the Garden

on Sunday July 24 2022

at Simple Pleasures Cafe

A relax day in the garden with Ribbin,Geng&Nation playing classic 70’s
With tapas(nibble plates),cakes, coffees etc

วันมงคลสำหรับงานทั่วไป ฤกษ์แต่งงาน ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์ออกรถใหม่ ฤกษ์เปิดกิจการ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปฏิทินล้านนา 2565  มื้อจั๋นวันดี #ปีเสือ #ปีขาล ปีขาล พุทธศักราช 2565 ปีร้วงเป้า – ปีเต่ายี จุลศักราช 1383

The location : Simple Pleasures Cafe