ONE NIMMAN STEM ROBOT WORKSHOP

0
2368
ONE NIMMAN STEM ROBOT WORKSHOP 23-25 กรกฏาคม 2564 เวลา 17.00 น. ที่ ONE NIMMAN

ONE NIMMAN STEM ROBOT WORKSHOP 23-25 กรกฏาคม 2564 เวลา 17.00 น. ที่ ONE NIMMAN

ONE NIMMAN STEM ROBOT WORKSHOP

“เรียนสนุก เข้าใจง่าย ได้ประสบการณ์ เน้นการลงมือทำ ทดลอง และแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง”
สนุกสนานกับ Line Follower Robot หรือหุ่นยนต์เดินตามเส้น
สำหรับน้องๆ อายุ 7-12 ปี (ไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐาน) เพื่อปูพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาการคํานวณและหุ่นยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ใน การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย และมีแนวความคิดการปลูกจิตสํานึกในการแก้ไขปัญหาอย่างมี เหตุผล รวมถึงการจัดการแข่งขัน เพื่อให้เยาวชนได้มีประสบการณ์ในทุกๆ ด้าน ความมีน้ําใจเป็น นักกีฬา และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยก้าวไปสู่เวทีการแข่งขันระดับสากลด้วยความ คิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

รายละเอียด Workshop :
– เรียนรู้การประกอบหุ่นยนต์
– เรียนรู้และฝึกการใช้งานเครื่องมือช่างเบื้องต้น
– การเรียนรู้แบบบูรณาการ STEM (Science Technology Engineering Mathematic)
– การแข่งขันหุ่นยนต์รายการ ONE NIMMAN STEM ROBOT WORKSHOP พร้อมรางวัลต่างๆ
– เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
– เสริมสร้างความมั่นใจที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆ
– ฝึกทักษะในการสื่อสารอย่างเป็นระบบระเบียบและการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
– การใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์ปัญหา ฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน
– ฝึกทักษะการบริหารเวลา เพื่อทำให้งานสําเร็จตามเป้าหมายในเวลาที่กำหนด

Workshop 3 รอบ (รอบละ 20 คน)
รอบที่ 1 เวลา 11:00-13:00 น.
รอบที่ 2 เวลา 13:00-15:00 น.
รอบที่ 3 เวลา 15:00-17:00 น.

(ลงทะเบียน คลิ๊ก )