Run for Education วิ่ง “พาหนูสู่ฝัน”

0
1786
Run for Education วิ่ง

Run for Education วิ่ง “พาหนูสู่ฝัน” วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ กรมการทหารราบที่ 7 (แม่ริม, เชียงใหม่)

ชื่อรายการ : Run for Education วิ่ง “พาหนูสู่ฝัน”
จัดวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562
สถานที่ : ณ กรมการทหารราบที่ 7 (แม่ริม, เชียงใหม่)
ระยะทาง : มินิมาราธอน 10 KM | Fun run 5 KM | VIP Run
ราคา : 350 บาท | 350 บาท | 1,000 บาท

RUN FOR EDUCATION วิ่ง “พาหนูสู่ฝัน”
เป้าหมายเพื่อระดมทุนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิ/พหุภาษา สำหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ห่างไกล ได้มีการศึกษาที่มีคุณภาพ
วันที่จัด 23 พฤศจิกายน 2562
สถานที่ กรมการทหารราบที่ 7 (แม่ริม, เชียงใหม่)
จัดโดย มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์

การก้าวไปถึงความฝันของน้อง ๆ เขาจะรอให้พายุผ่านพ้นไปไม่ได้ ⛈⛈⛈ แต่สิ่งที่เขาทำได้ เขากำลังวิ่งผ่านพายุที่ไม่รู้ว่าจะผ่านพ้นไปเมื่อใด

มันจะดีไหม…. หากเราเป็นหนึ่งคนที่ยื่นร่มสักคัน ☔️☔️☔️
ให้น้องได้วิ่งต่อไป เพื่อที่เขาจะเปียกปอนได้น้อยที่สุด…….

ชวนเพื่อน ๆ พ่อ แม่ พี่น้อง น้า อา ออกมาวิ่งด้วยกัน 🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️

มาเป็นส่วนหนึ่งในการหยิบยื่นโอกาสให้น้องได้เรียนอย่างมีคุณภาพ 🥰🥰🥰

งานวิ่งเชียงใหม่ Run for Education วิ่ง "พาหนูสู่ฝัน" วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ กรมการทหารราบที่ 7 (แม่ริม, เชียงใหม่) วิ่งเชียงใหม่ มินิมาราธอน

รายละเอียดโครงการ

RUN FOR EDUCATION วิ่ง “พาหนูสู่ฝัน”
เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรม และกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ห่างไกลและแนวชายขอบของประเทศ ซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่ใช้ภาษาแม่ (ภาษาท้องถิ่น) ของตนเองในชีวิตประจำวัน อาทิเช่น กะเหรี่ยง, ม้ง, ลาหู่, มอญ, ไทยใหญ่, คะฉิ่น, ละเวือะ, เมี่ยน เป็นต้น ความหลากหลายเหล่านี้ถือเป็นเสน่ห์และความมั่งคั่งทางทรัพยากรของประเทศ ท่ามกลางความหลากหลายเหล่านี้ มีเพียงภาษาไทยภาษาเดียวที่ถูกใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนให้แก่เด็กทุกคนในประเทศ เมื่อเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ห่างไกล ที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันเข้าเรียนในระบบโรงเรียนที่ใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอน ภาษาจึงกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการสื่อสารระหว่างครูกับเด็ก เพราะครูและนักเรียนพูดคนละภาษา โดยเฉพาะในวัยเริ่มต้นของการเรียนในโรงเรียน จึงส่งผลต่อทัศนะคติและการเรียนรู้ของเด็กในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นทัศนะคติเกี่ยวกับการเรียน ทัศนะคติเกี่ยวกับตนเอง ความสามารถในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน หรือแม้กระทั่งเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์อันจะนำไปสู่ปัญหาต่างๆ

มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรได้เริ่มดำเนินโครงการการจัดการเรียนการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน มาเป็นเวลากว่า 10 ปี เพราะการเริ่มต้นเรียนรู้ด้วยภาษาแม่ (ท้องถิ่น) ของเด็กจะเป็นฐานเชื่อมโยงไปสู่เรียนภาษาไทยและภาษาอื่นๆ จะช่วยสร้างรากฐานการเรียนรู้ที่แข็งแกร่งให้แก่เด็ก จากการดำเนินงานผลที่เกิดขึ้นเชิงประจักษ์กับตัวเด็กคือ ทำให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข กล้าแสดงตัวตนและความคิดของตนเอง สามารถอ่านเขียนภาษาไทยและภาษาท้องถิ่นได้คล่อง มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถได้อย่างเต็มที่ นำไปสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืนและมีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งเป็นการส่งเสริมสิทธิของเด็กให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์

“ด้วยความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมซึ่งเป็นความสวยงาม ถือเป็นความมั่งคั่งทางทรัพยากรของประเทศ ไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อเรียนรู้ และจะดีแค่ไหนถ้าสิ่งเหล่านี้กลายเป็นโอกาสและต้นทุนที่ทรงพลังสู่การพัฒนาคนของประเทศชาติ”

เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ที่ด้อยโอกาสทุกคนมีความฝันและสิ่งที่เขาอยากจะทำหรือ เป็นในอนาคต แต่หากมีอุปสรรคทางภาษาและการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในระหว่างทางไปสู่ฝันของเขา โดยเฉพาะในระยะเริ่มต้นของเรียนรู้ ก็คงเป็นเรื่องที่ยากที่เขาจะไปถึงความฝันนั้น ดังนั้นมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์จึงต้องการระดมทุน เพื่อสนับสนุนแนวทางการสอนนี้ให้สามารถดำเนินงาน และขยายโอกาสไปสู่พื้นที่อื่นๆที่มีบริบทใกล้เคียงกันและต้องการ ทั้งส่งเสริมให้แนวทางการสอนนี้เป็นที่รู้จัก และเชิญชวนคนในสังคมที่จะมีส่วนร่วมทำให้ความฝันของเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลได้เป็นจริง…

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม
มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์

RUN FOR EDUCATION วิ่ง “พาหนูสู่ฝัน”
เป้าหมายเพื่อระดมทุนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิ/พหุภาษา สำหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ห่างไกล ได้มีการศึกษาที่มีคุณภาพ
วันที่จัด 23 พฤศจิกายน 2562
สถานที่ กรมการทหารราบที่ 7 (แม่ริม, เชียงใหม่)
จัดโดย มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์
เริ่มลงทะเบียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.

ระยะทางที่เปิดรับสมัคร ประกอบด้วย 2 ระยะทาง และ ประเภท VIP ดังนี้

1. ระยะวิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun Run) ระยะทาง 5 กม. ค่าสมัคร 350 บาท

สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ

เหรียญวิ่ง / เสื้อวิ่ง / ผ้าบิ๊บ BIB

2. ระยะวิ่งมินิมาราธอน (Minimarathon) ระยะทาง 10 กม. ค่าสมัคร 350 บาท

สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ

เหรียญวิ่ง / เสื้อวิ่ง / ผ้าบิ๊บ BIB / ถ้วยรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัย 5 อันดับแรกในแต่ละรุ่น

3. ประเภท VIP ค่าสมัคร 1,000 บาท

สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ

เหรียญวิ่ง / เสื้อวิ่ง / ผ้าบิ๊บ BIB / ถ้วยรางวัล

* ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมหรือไม่ร่วมวิ่งก็ได้

4. เหรียญวิ่ง

นักวิ่งจะได้รับเหรียญ ณ จุดเข้าเส้นชัยทุกคน

พิเศษเหรียญทอง จำนวน 500 เหรียญสำหรับผู้ที่วิ่งเข้าเส้น 500 คนแรก แบ่งเป็นผู้ชาย 250 เหรียญ และผู้หญิง 250 เหรียญ (เฉพาะผู้ที่สมัครวิ่งในระยะมินิมาราธอนเท่านั้น)

5. เสื้อ

6. รางวัล

6.1 ระยะมินิมาราธอน Minimarathon
ช่วงอายุรุ่นต่ำกว่า 20 ปี ชาย 5 รางวัล / หญิง 5 รางวัล

อายุ 20-29 ปี ชาย 5 รางวัล / หญิง 5 รางวัล

อายุ 30-39 ปี ชาย 5 รางวัล / หญิง 5 รางวัล

อายุ 40-49 ปี ชาย 5 รางวัล / หญิง 5 รางวัล

อายุ 50-59 ปี ชาย 5 รางวัล / หญิง 5 รางวัล

อายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย 5 รางวัล / หญิง 5 รางวัล

6.2 รางวัลใหญ่ Over all ชาย 3 รางวัล / หญิง 3 รางวัล (ผู้ที่เข้าเส้นชัย 3 อันดับแรก)
6.3 รางวัลแต่งกายแฟนซี ชาย 3 รางวัล / หญิง 3 รางวัล
ทุกการสมัครคือการช่วยเด็กๆให้ได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

วิ่งวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562
สถานที่ : กองพลทหารราบที่ 7 แม่ริม

ช่วงเวลาจัดกิจกรรม
05.00 am – 10.00 am
ระยะทางวิ่งและค่าสมัคร
⭕ ระยะ 5 กิโลเมตร ราคา 350/400 บาท
⭕ ระยะ 10.5 กิโลเมตร ราคา 350/400 บาท
⭕ VIP ราคา 1,000 บาท
…………………………..
เปิดรับสมัครรอบ 2
วันที่ 1 กันยายน – 15 ตุลาคม 2562
………………………….
#ทุกการสมัครคือโอกาสให้น้องได้เรียนอย่างมีคุณภาพ

หมายเหตุ
350 บาท = เสื้อแขนกุด
400 บาท = เสื้อแขนสั้น
VIP เลือกเสื้อได้เลยค่ะ

#วิ่งภาคเหนือ #วิ่งเชียงใหม่ #วิ่งพาหนูสู่ฝัน #runforeducation #FAL #มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2019 เวลา 04:00 – 10:00
Run for Education วิ่ง “พาหนูสู่ฝัน”
จัดงานโดย Run for Education วิ่ง “พาหนูสู่ฝัน”

ติดต่อสอบถาม
https://www.facebook.com/Run-for-Education-วิ่ง-พาหนูสู่ฝัน-341139866546697/

สมัครออนไลน์
https://fal.or.th/

เหลืออีก 2 วัน
ในการรับสมัครรอบแรกนะคะ

สำหรับใครที่สมัครไปแล้ว
วิธี “แจ้งชำระเงิน”
ตามนี้เลยนะคะ
…………………………….
สมัครเลย
https://fal.or.th/

รีบสมัครแล้วไปเจอกันวันงานเลยค้า
เด็กๆรออยู่นะคะ

มาแล้วๆๆๆ หลายคนเรียกร้องมาเราก็จัดให้เลยจ้าา
” เ สื้ อ วิ่ ง แ ข น สั้ น ”
ลงทะเบียน 400 บาท #รับเสื้อวิ่งแขนสั้นเลยจ้า
(ลงทะเบียน 350 บาทได้แขนกุดนะคะ)
……….
หมายเหตุ
สำหรับใครที่ลงทะเบียนไปแล้วก่อนหน้านี้
สามารถแจ้งความจำนงได้ที่แอดมินเลยน้า
หรือ โทร:064-ศูนย์ศูนย์ห้า-3456 (อ้อ), 087-หนึ่งแปดสอง-8868 (น้ำ)