Vlog สื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว – 25 กันยายน 2563

0
999
“Vlog” สื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

“Vlog” สื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “Vlog” สื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว
ใน วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
ตั้งแต่เวลา 08.00 -12.00 น.
ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะ